Návrat v Hradci Králové

Spolupracujeme s dětmi a jejich rodinami při řešení výchovných problémů s cílem navrátit se k přijatelným způsobům chování a jednání, vzájemnému respektu a otevřené komunikaci a tím ke spokojenému soužití.

Již 17 let působíme v oblasti prevence u dětí a mládeže s projevy rizikového chování. Za současnou podobou střediska stojí dlouholetá působnost dvou původně samostatných pracovišť Domino a Návrat. Díky tomuto funkčnímu propojení je SVP v Hradci Králové moderním etopedickým zařízením s odpovídajícím materiálně technickým vybavením a personálním obsazením.

V rámci komplexní odborné péče poskytujeme ambulantní pedagogicko-psychologické služby pro děti, jejich rodiče, zákonné zástupce či jiné osoby odpovědné za výchovu a pro pedagogické pracovníky. Služby skupiny celodenní péče. Pro děti u nichž povaha problému není prozatím důvodem k soudnímu odejmutí z rodiny nabízíme dobrovolný internátní pobyt. Pro ohrožené děti s nejzávažnější skupinou anamnéz můžeme na základě systému propojených a vzájemně prostupných služeb přímo indikovat smluvní pobyt v DDÚ.

Významnými partnery při řešení výchovných problémů dětí a mladých lidí jsou pro nás také školy a jejich pedagogičtí pracovníci, orgány sociálně právní ochrany dětí a další státní i nestátní instituce a organizace pracující s dětmi a mládeží.

Nabízíme:

výchovné poradenství

krizovou intervenci

individuální a rodinnou psychoterapii

psychologické vyšetření a diagnostiku

kazuistické a metodické konzultace

Služby zajišťuje kolektiv pracovníků:

speciální pedagogové - etopedi

psycholožky

odborní vychovatelé

sociální pracovnice

učitelé

vedoucí střediska: Mgr.  Monika Konštacká

KONTAKT STŘEDISKA

Středisko výchovné péče Hradec Králové

ambulance, pobyt, škola 

  • Říčařova 277

503 01 Hradec Králové

pobyt, škola

tel.: 495 221 590, 739 401 363

___________________________________

web: http://www.svphk.cz

e-mail: info@svphk.cz