Zdůvodnění realizace projektu

Základní důvody pro uskutečnění projektu transformace včetně rizik, která mohou nastat. Součástí jsou i ekonomická hlediska celé problematiky.

Důvody pro jeho realizaci:                                     

propojuje, rozšiřuje a zefektivňuje odborné služby ohroženým dětem a jejich rodinám

zvyšuje důraz na preventivní programy a snižuje počty dětí umísťované do ústavní péče

snížením počtů dětí v ústavech a domovech výrazně snižuje související normativní náklady na provoz těchto zařízení (provozní, mzdové i investiční)

zvyšuje úroveň poskytovaných služeb zaváděním standardů kvality

vytváří otevřený systém komunikace a partnerské spolupráce s dalšími subjekty, včetně neziskového sektoru 

vychází z ověřené zkušenosti zahraničních modelů péče při respektování místních specifik

je společným projektem odborných pracovníků diagnostického ústavu a střediska výchovné HK, propojujícím a koordinujícím širokou škálu požadovaných služeb ohroženým dětem a jejich rodinám

je v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 13. 7. 2009 č. 883 a vychází z principů a úkolů Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti, včetně příslušné Rámcové koncepce MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních

Rizika vyplývající z jeho nepřijetí:                       

zpomalení potřebných transformačních změn systému náhradní výchovné péče a nedostatečné přesměrování odborných činností a kapacit do oblasti celospolečensky proklamovaných priorit

nevyužití potenciálu pracoviště pro poskytování odborných služeb v potřebném rozsahu 

prodleva při vytváření a ověřování účinnosti standardů kvality, včetně standardu systémové komunikace mezi resorty a participujícími subjekty

riziko přijetí alternativního transformačního modelu, nereflektujícího na reálné úrovni zájmy a potřeby dětí (př.: nevyvážení ekonomických hledisek s pedagogickými, přecenění dynamiky vývoje a koncepčních konstruktů s důsledkem vzniku integračních negativ, převzetí zahraničních modelů péče bez důkladné „cost benefit“ analýzy, nevyužití pozitiv stávajícího systému při tvorbě nového…)

prolongování ekonomické nákladnosti stávajícího systému

Ekonomické hledisko:                                                            

úspora a návratnost nákladů 

Lze předpokládat, že úspěšnou realizací transformačního projektu dojde k významnému snížení umísťování dětí do ústavní péče, což může ve spádové oblasti Dětského diagnostického ústavu a SVP Hradec Králové reálně přinést na základě kvalifikovaného odhadu vycházejícího z analýzy současné situace a znalosti důvodů umísťování úsporu cca 33 lůžek, tedy při průměrných kalkulovaných nákladech 300 000 Kč na jedno lůžko se jedná o uspořenou částku mezi 9 - 10 mil. Kč ročně. (Možnou aplikací ověřeného transformačního modelu do 14 diagnostických ústavů v rámci ČR se úspory adekvátně znásobí, přestože podmínky v různých regionech jsou rozdílné).