Základní teze

Pilotní transformační projekt

Základní teze projektu transformace ústavní péče pro Dětský diagnostický ústav Hradec Králové.

I. Základní cíl: 

Snížit počty dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy

II. Dílčí cíle:

1. Zlepšení komunikace s participujícími subjekty.

Systémová změna komunikace především s orgány sociálně právní ochrany dítěte prostřednictvím změny systému předávání a vyhodnocování informací (případové konference u hraničních dětí se zastoupením odborného pracovníka DDÚ…)

2. Změna struktury a řízení organizace.

 Propojení pracovišť – „centrum služeb“, tj. rozšířená nabídka koordinovaných a vyhodnocovaných služeb, standard pravidel systémové komunikace,  předávání informací, jednotné dokumentace a evidence výkonů, centrální evidence klientů, cílené nabízení indikovaných služeb dle problémů klientů, kontrola, supervize, sdílené priority... (Zabránění překrývání a duplicity poskytovaných služeb, standardem  vyhodnocování priorit zabránění neproporcionálnímu vynakládání prostředků a neefektivnímu financování..)

3. Rozšíření spektra odborných služeb v oblasti prevence a následné péče.

 (viz  Projekt str. 17 – popis služeb nových součástí organizace)

a) zabránění zbytečnému umísťování dětí do ústavů a domovů (nabídka alternativních služeb … „Jednotka intenzivní práce s rodinou, odpolední stacionář, skupina s celodenní péčí, krizová lůžka, sanační, podpůrné, poradenské a terapeutické práce v rodinách ohrožených dětí“ (pouze našich klientů) 

b) podpora a urychlení návratu dětí z ústavu do původních nebo náhradních rodin (práce s celým rodinných systémem, mediační činnost, zvyšování kompetencí dětí a jejich příprava zaměřená na život po ukončení ústavní výchovy…) 

c) monitorování a podpora ohrožených dětí a jejich rodin po ukončení ústavní péče  

d) změna poměru počtu přijatých dětí ve prospěch smluvních dobrovolných pobytů 

e) Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných služeb (realizace standardů kvality v celé organizaci (viz materiál „Standardy kvality poskytovaných služeb“)

III. Prostředky:

1. Změna názvu organizace (změna postojů veřejnosti)

2. Nové služby      

3. Nové pracovní pozice (sociální terénní pracovník, profesionální pěstoun)

IV. Principy

1. Princip komplexnosti a propojenosti služeb (mezioborový model péče, propojený systém služeb od podpůrných až po rezidenční, diferenciace příslušných programů) 

2. Větší důraz na prevenci a následnou péči

3. Princip dostupnosti a dosažitelnosti (finanční dostupnost smluvních pobytů)  

4. Princip zacílení priorit (rodina - primární sociální prostředí)

5. Princip zacílení programů (individualizace programů, včetně jejich délky, u prognosticky nadějných případů ukončení ústavní péče a návrat dítěte do rodiny přímo z „diagnostického ústavu“ bez nutnosti dalšího přemísťování do následného školského zařízení)

6. Princip vyhodnocování efektivity služeb (viz. Projekt str. 8, postupná změna těžiště činnosti ve prospěch dobrovolných smluvních pobytů a služeb – tj. na úkor kapacit pro ústavní výchovu)

Celé znění projektu