Vlastní projekt transformace

pilotní program

PROJEKT TRANSFORMACE

Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny

HRADEC KRÁLOVÉ

2010

___________________________________________________________________________

projekt ke stažení ve formátu*.pdf 

___________________________________________________________________________

Obsah:

1. Cíl transformace:

2. Změna názvu školského zařízení:

3. Spektrum poskytovaných služeb DC

4. Navrhovaná struktura DC a příslušně poskytované služby:

4.1. Pracoviště stávajících SVP – Návrat, Domino, Pyramida, Varianta:

4.2. Pracoviště stávajícího DDÚ – Říčařova:

5. Etapy transformace s požadavky na příslušné personální a materiální zajištění:

5.1. Přípravná fáze k pilotnímu ověřování projektu transformace

5.2. Vlastní fáze ověřování pilotního projektu transformace a závěrečné vyhodnocení

6. Závěr

6.1. Souhrnný přehled jednotlivých pracovišť se základními charakteristikami poskytovaných služeb

6.2. Celková sumarizace nákladů

6.3. Předpoklady a podmínky úspěšnosti

6.4. Koncepční záměr a problematika vymezení služeb

6.5. Transformační model a vyčíslení nákladů restrukturace subjektu

7. Přílohy:

1) Popis služeb nových součástí organizace

2) Schéma poskytovaných služeb

3) Schéma pracoviště

4) Působnost DC

5) Přehled možných spolupracujících subjektů v rámci spádové oblasti transformačního modelu

6) Návrh legislativních změn nebo přechodných výjimek zřizovatele potřebných k realizaci projektu DC

___________________________________________________________________________

1. Cíl transformace:

Propojení, rozšíření a zefektivnění poskytovaných služeb, včetně zvýšení jejich dostupnosti, s důrazem na posílení preventivních aktivit, s  následným snížením počtů dětí umísťovaných v rámci spádové oblasti (Hradecký a Pardubický kraj) na základě soudního rozhodnutí do institucionální péče. U dětí umístěných na základě soudního rozhodnutí efektivní a koordinované řešení jejich situace s cílem maximálně zkrátit nezbytnou dobu jejich pobytu mimo rodinu (náhradní rodinu).

V souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 13. července 2009 č. 883, kterým byl schválen „Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011“ a v návaznosti na vyplývající „Rámcovou koncepci MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči“,  dojde transformací školského zařízení ke zvýšení efektivity, diferenciace a specifikace, propojenosti a koordinovanosti poskytovaných služeb, včetně jejich rozsahu (tj. poskytování, propojení a koordinování speciálně pedagogických, terapeutických, psychologických, poradenských, sociálních a krizově intervenčních služeb, s posílením důrazu na preventivní péči, směrovanou do oblasti ambulantních činností a smluvních výchovně terapeutických pobytů.)

2. Změna názvu školského zařízení:

Dětské centrum integrované komunitní pomoci v Hradci Králové 

(dále DC)

Nový název organizace lépe vystihuje funkci školského zařízení jako centra služeb, včetně struktury a obsahu nabízených služeb. Významným cílem je také potřebná změna postojů a vnímání veřejnosti školského zařízení, jehož těžiště služeb bude v souladu s humanizačními trendy speciálního školství významně posunuto do oblasti prevence. (Problematika „popularizačního“ názvu –viz. kap. 4.)

3. Spektrum poskytovaných služeb DC 

DC bude zajišťovat komplexní systém propojené odborné péče pro Hradecký a Pardubický kraj, zahrnující:

* podpůrnou, poradenskou a terapeutickou péči v rodinách ohrožených dětí (zaměření  na služby rodinám, které nemohou ze závažných důvodů docházet do ambulance)

* ambulantní poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, včetně komplexu služeb poskytovaných v rámci krizových lůžek, celodenní péče i odpoledních stacionářů

* krizově intervenční služby i komplexní rezidenční služby pro děti umístěné na základě smlouvy s jejich zákonnými zástupci nebo na základě nařízení soudu a předběžných opatření soudu  

* edukační, reedukační a rehabilitační služby v rámci poskytované rezidenční péče

* systém následné péče (tj. podpora a odborné služby poskytované dětem a jejich rodinám po ukončení pobytů ve školských zařízeních pro výkon ústavní, ochranné nebo preventivní péče)  

Délka poskytované služby či pobytu dětí v rámci specializovaných pracovišť DC bude individuálně specifikována dle jejich aktuálních potřeb (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá) s cílem maximálně zefektivnit poskytované služby. 

Významným souvisejícím parametrem je princip dostupnosti poskytovaných služeb a jejich jednotná  koordinace dle specifikace zakázky. 

Nabídka služeb (dle cílové skupiny):

a) Ohroženým dětem, jejichž charakteristika problémů a potřeb nebude dosahovat intenzity indikující bezprostřední nařízení předběžného opatření soudu nebo uložení ústavní (ochranné) výchovy, bude na základě smluvního vztahu s příslušnými osobami odpovědnými za výchovu nabídnuta komplexní, individuálně zaměřená preventivní odborná  péče, cílená k vyřešení ohrožující situace a k odstranění rizika  soudního umístění do institucionální péče (viz. kapitola 4.1., 4.2., odstavec b).

Tento typ služeb zahrnuje intenzivní práci s celým rodinným systémem, včetně rodinných terapií, tréninkových skupin, nebo program cílený pro ohrožené matky/otce s dětmi.

b) Ohroženým dětem umístěným do péče DC prostřednictvím soudu  bude vytvořeno stabilní, terapeuticky bezpečné a pozitivně výchovně stimulující prostředí, kde snahou organizace bude jednak maximálně zkrátit dobu nezbytného pobytu dětí mimo  rodinnou péči a také snížit počet případů jejich dalšího přemísťování do následných zařízení institucionální péče (tzn. důrazem na odbornou práci s celým rodinným systémem zkvalitnit vzájemné vazby, odstranit výchovné a vztahové důvody umístění dítěte mimo rodinu  a vytvořit tak podmínky, umožňující  ukončení institucionální péče poskytované dítěti ještě za jeho pobytu v DC a jeho návrat do rodiny, s její následnou další podporou – viz kapitola 4.2., odstavec a).

Ohrožené děti, u nichž závažná charakteristika problémů vedoucích k institucionální péči, včetně dynamiky a prognózy jejich dalšího vývoje, neumožní potřebnou úpravu situace ve smyslu možného návratu do rodiny v časovém horizontu vymezeném službami DC, budou předány do odpovídající péče následných zařízení (výhledová fáze pilotního projektu předpokládá transformaci spádových školských zařízení s vytvořením standardů kvality  v rámci specifických nabízených programů a spolupráci se sítí školských zařízení pro děti s ukončenou povinnou školní docházkou).

c) Dětské centrum bude nadále disponovat rozhodovacími, organizačními a metodickými kompetencemi vymezenými v rámci zákona č. 109 /2002 Sb. diagnostickým ústavům, včetně plnění jejich příslušných zákonem určených úkolů vůči zřizovateli. 

(Problematika legislativního zajištění činnosti viz. Příloha č.6.)

Součástí pilotního projektu bude i průběžné vyhodnocování funkčnost DC ve vztahu k  síti služeb zřizovaných krajskou  samosprávou a možnosti propojování se s touto sítí tak, aby vznikající spektrum služeb reagovalo na aktuální  situaci a potřeby rodin a dětí. Výstupem pilotního projektu budou i legislativní doporučení v oblasti norem upravujících péči o ohrožené děti směrem ke všem relevantním rezortům. 

(př.: Změnou vůči stávajícímu stavu by měly být odlišné zákonné normy, vztahující se k činnosti  záchytných pracovišť v diagnostických ústavech a k výkonu souvisejících služeb, které v současnosti neodpovídají potřebám a oprávněným zájmům dětí. )

4. Navrhovaná struktura DC a příslušně poskytované služby:

Stávající právní subjekt, složený z Diagnostického ústavu, Základní školy, Školní jídelny a Střediska výchovné péče se 6-ti detašovanými pracovišti, se transformací přemění na školské zařízení s názvem „Dětské centrum integrované komunitní pomoci v Hradci Králové“, které bude tvořeno stávajícím pracovištěm Diagnostického ústavu, Základní školou a Školní jídelnou – Říčařova HK a dále pracovišti Střediska výchovné péče Návrat HK, Domino HK, Pyramida Pardubice - Rybitví, Varianta Police. (Dětské centrum bude síťově spolupracovat s dalšími subjekty na základě příslušných kontraktů.)

Zbývající pracoviště školského zařízení (tj. SVP Kompas Náchod, Mimóza Ústí nad Orlicí) budou od stávajícího právního subjektu oddělena, delimitována a sloučena jako samostatný subjekt s názvem „Středisko služeb pro děti a rodiny.“ (Nová jména takto vzniklých školských zařízení budou mít během pilotního ověřování transformačního modelu charakter tzv. „popularizačního“ názvu až do doby jeho oficiálního zakotvení ve školské legislativě. Do té doby musí být jejich formální označení v souladu se stávající zákonnou normou.) 

4.1. Pracoviště stávajících SVP – Návrat, Domino, Pyramida, Varianta:

Tato SVP budou již v přípravné - předpilotní fázi (viz kap. 5.1.) transformována a zahrnuta do systému DC a budou zajišťovat spektrum komplexních služeb určených pro děti a rodiny mimo režim soudně nařízené institucionální péče, včetně poskytování následné péče dětem po ukončení ústavní výchovy.

Pracoviště DC HK (propojení stávajícího pracoviště SVP Návrat a Domino): 

Zajišťuje ambulanci, včetně služeb odpoledního stacionáře (viz příloha), jednotku intenzivní práce s rodinou, 1 skupinu pro rezidenční péči (krátko až střednědobý pobyt pro 6 dětí), 1 skupinu s celodenní péčí (6 dětí).

(Výhodou propojení dvou stávajících pracovišť SVP je efektivní řízení a koordinace poskytované péče, předávání a poskytování informací, včetně eliminace duplicity některých výkonů…) 

Pracoviště DC Pyramida Pardubice -  Rybitví:

Zajišťuje ambulanci, včetně služeb odpoledního stacionáře, jednotku intenzivní práce s rodinou, 1 skupinu pro rezidenční péči (krátko-až střednědobý pobyt pro 6 dětí), 1 skupinu s celodenní péčí (6 dětí), 1 krizové lůžko

Pracoviště DC Varianta Police n. M.:

Zajišťuje ambulanci, služby odpoledního stacionáře, jednotku intenzivní práce s rodinou a zázemí pro terapeutické pobyty s aktivitami v přírodě

4.2. Pracoviště stávajícího DDÚ – Říčařova:

Toto pracoviště bude již v přípravné-předpilotní fázi (viz kap. 5.1.) transformováno a zahrnuto do systému DC a bude zajišťovat systém následujících služeb: 

a) Poskytování rezidenční péče dětem s nařízenou ústavní výchovou a stanoveným předběžným opatřením soudu, s důrazem na ambulantní služby zaměřené k úpravě rodinné situace, s cílem návratu dětí do rodinné péče a její následná podpora:

4 výchovné skupiny max. po 8 dětech, určené pro poskytování standardních diagnostických a souvisejících odborných služeb dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženým předběžným opatřením soudu (tj. kapacita 24 lůžek pro krátkodobé a střednědobé pobyty)

2 výchovně léčebné skupiny max. po 6-ti dětech, určené pro rezidenční služby se zaměřením na dlouhodobé (1 – 2 leté) výchovně léčebné a terapeutické pobyty pro děti se závažnějšími psychickými problémy, s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením soudu (tj. celkem kapacita 12 lůžek, odpovídá stávajícímu oddělení dlouhodobé péče, dohled pedopsychiatra, adiktologa)

1 rodinná skupina s kapacitou 4-6 dětí, umístěná v bytové jednotce v rámci městské zástavby (mimo objekt pracoviště Říčařova, ale organizačně je jeho přímou součástí), určená pro děti připravující se k ukončení institucionální péče, nebo k odchodu na „civilní“ školy a učiliště (pronájem bytu 4+1 v městské zástavbě pro skupinu dětí a 1 pedagogického pracovníka – typ otevřeného bydlení „domu na půl cesty“- děti docházejí do místních spádových škol) Jedná se kapacitu, která navyšuje stávající kapacitu školského zařízení. 

cíl: podpora, zvýšení a ověření jejich kompetencí k životu mimo ústavní režim 

b) Poskytování odborných služeb na základě smluvního vztahu: 

1 skupina max. 6 dětí umístěných na základě smluvního kontraktu s jejich zákonnými zástupci (tj.“dobrovolné pobyty“ středně až dlouhodobého výchovně terapeutického a léčebného charakteru- se zázemím a dohledem lékaře – pedopsychiatra, adiktologa a zdravotní sestry) 

krizové pracoviště se 2 krizovými lůžky (s příslušným zázemím pro vyčleněného odborného pracovníka) Jedná se o lůžka, která nebudou zahrnuta v kapacitě zařízení, neboť náklady na jejich provoz budou kryty prostředky kraje, nikoliv normativním financováním zřizovatele.  

jednotka intenzivní práce s rodinou (s určením pro poskytování podpory, poradenství a terapie rodinám umístěných dětí, včetně rodin, které se nemohou ze závažných důvodů zúčastňovat ambulantních programů  a pro následné sledování a poskytování odborné péče v období po ukončení ústavní výchovy – včetně podpory náhradní rodinné péče) 

4.3. Úsek profesionálních pěstounů:

Vybrané, podporované a průběžně proškolované 2 pěstounské rodiny, poskytující dětem náhradní rodinnou péči střednědobého a dlouhodobého charakteru (2 pěstounské rodiny, z nichž vždy 1 osoba bude v pracovním poměru s DC, poskytující péči celkem cca 4-6   dětem, pro které jsou pečovatelé vhodně vybráni.) 

5. Etapy transformace s požadavky na příslušné personální a materiální zajištění:

5.1. Přípravná fáze k pilotnímu ověřování projektu transformace

(předpilotní projekt) 

termín:

květen 2010 – prosinec 2010

cíl:

Vytvoření podmínek a základních parametrů pro efektivní zahájení pilotního ověřování projektu.

obsah (v časové posloupnosti):

a) Změna struktury organizace (tj. organizační úprava stávajících pracovních míst a specifické posílení pracovních pozic pro výkon požadovaných služeb, propojení ambulancí SVP Návrat a Domino, vytvoření centrální registrace požadovaných služeb a evidence výkonů, personální posílení pracoviště Varianta Police a jeho začlenění do organizační struktury DC)

b) Rozdělení právního subjektu na 2 samostatné celky a funkční změna názvu organizace

 tj. vznik „Dětského centra integrované komunitní pomoci v HK “(dřívější DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ HK) a „Střediska služeb pro děti a rodiny“ (2 ambulantní pracoviště SVP původního subjektu)

c) Úkoly a činnosti prováděné v rámci „Dětského centra“

* Realizace organizačních změn a zajištění služeb v rozsahu daném kapitolou 4.1. a kap. 4.2., odstavec a), b) 

* Vytvoření funkčního systému řízení, koordinace, vzájemného sdílení informací v rámci organizace, včetně evidence výkonů a jednotné dokumentace.

* Vytvoření registru vzájemného vyrozumění a registru ohrožených dětí (v rámci všech pracovišť organizace přístupná a propojená evidence o práci s ohroženými klienty)

* Vytvoření funkčního systému komunitního plánování a spolupráce, zahrnujícího široké spektrum participujících subjektů.

* Aplikace a ověřování funkčnosti vytvořených standardů kvality poskytovaných služeb v organizaci, včetně využívání případových konferencí, tvorby  a realizace plánů práce s dítětem.

* Realizace funkčního a dostupného supervizního vedení.

d) Vyhodnocení přípravné fáze projektu transformace:

* Provedení přehledové analýzy výkonů, typu služeb a nákladů, včetně příslušného personálního auditu ve vztahu k tvorbě normativů činnosti. 

* Stanovení optimálního počtu pracovníků pro práci s ohroženými dětmi a rodinami pro danou spádovou oblast v rámci organizace. 

* Vyhodnocení efektivity dostupných zdrojů organizace pro realizované činnosti a jejich případné přeskupení ve vztahu k rozšíření plánovaných služeb a požadavků terénu.

* Dílčí vyhodnocení úspěšnosti programu (poskytovaných služeb a činností) ve vztahu k cílům a účastníkům projektu.

Personální a materiální zajištění nově poskytovaných služeb a dislokace pracovních funkcí v přípravné fázi projektu: 

1) personální zajištění:

K zajištění celkového rozsahu nově poskytovaných služeb nebude organizace v této fázi transformace potřebovat žádné navýšení pracovních úvazků. Potřebné organizační změny bude realizovat v rámci stávajících zdrojů a schváleného limitu pracovníků. 

Specifikace: 

Na pracovišti Říčařova, HK dojde k obsazení 2 nových pracovních míst pro výkon funkce sociálních terénních pracovníků v rámci poskytování ambulantních, krizově intervenčních a následných služeb.  

Tato dvě nová pracovní místa organizace získá následujícím způsobem:

a) Organizačním propojením ambulancí v HK (ambulance SVP Návrat a Domino) se uvolní 1 pracovní úvazek pedagogického pracovníka, který bude využit organizací ve prospěch výše zmíněných nových služeb.

b) Provedením organizačních změn a změnou spektra služeb na pracovišti SVP Návrat dojde k uvolnění 1 pracovního úvazku pedagogického pracovníka, který bude také využit pro výkon nově požadovaných služeb. 

2) materiální zajištění:

Provozní zajištění pronájmu a vybavení bytové jednotky pro 1 rodinnou skupinu (viz. kapitola 4.2., odst.a, ):

předběžná kalkulace výše pronájmu bytu: cca 12 000,- Kč/měsíčně,  

materiální vybavení na základě vyhlášení výběrového řízení pro dodavatele:cca 450 000,- Kč. 

5.2. Vlastní fáze ověřování pilotního projektu transformace a závěrečné vyhodnocení

termín:

leden 2011 – březen 2013

cíl: 

Komplexní vyhodnocení úspěšnosti projektu dle předloženého a schváleného projektového záměru.

obsah:

Úprava rozsahu a typu poskytovaných služeb dle výsledků provedené analýzy a dostupných zdrojů projektu.

Dle kvalifikovaného posouzení stávajících potřeb je žádoucí rozšířit nabídku služeb o poskytování odborné výchovně terapeutické péče rezidenčního charakteru dětem se zdravotním /psychickým/ oslabením, včetně projevů syndromu závislostního chování.

Požadavek: získat do vlastního majetku vhodný objekt ve spádové oblasti pracoviště DC v Polici nad Metují, vytvářející podmínky pro realizaci rehabilitačně terapeutických pobytů komunitního typu „v přírodě“, s využitím stávajícího personálního potenciálu organizace. (Předběžná kalkulace ceny vytypované nemovitosti, včetně potřebných stavebních úprav, nepřevýší 2,5 mil. Kč.) 

Personální zajištění Úseku profesionálních pěstounů (viz kapitola 4.3.)

Personální a materiální zajištění nově poskytovaných služeb fáze vlastního ověřování projektu: 

a) personální zajištění 

2 pracovní úvazky profesionálních pěstounů – kryto zdroji kraje, pěstouni jsou financováni ze státní sociální podpory 

b) materiální zajištění

potřebné investiční prostředky pro získání objektu ve spádové oblasti DC Police (personální zajištění již nevyžaduje další mzdové náklady)

6. Závěr

6.1. Souhrnný přehled jednotlivých pracovišť se základními charakteristikami poskytovaných služeb 

a) pracoviště DC – Říčařova, HK:

* 4 výchovné skupiny pro děti umístěné prostřednictvím soudu

* 2 výchovně léčebné skupiny pro děti umístěné prostřednictvím soudu

* 1 odloučená rodinná skupina pro děti připravující se k adaptaci na mimoústavní podmínky (integrovaná do městské zástavby), navyšuje stávající kapacitu zařízení

* 1 výchovně terapeutická skupina dobrovolných smluvních pobytů střednědobého až dlouhodobého charakteru (nenavyšuje kapacitu, jde pouze o změnu, posilující smluvní pobyty na úkor kapacit pro soudem nařízenou  péči)

* skupina dětí v profesionální pěstounské péči střednědobého až dlouhodobého charakteru (financována zdroji kraje)

* krizové pracoviště se dvěma krizovými lůžky (nebude zahrnuto ve vykazovaných lůžkových kapacitách, neboť nebude kryto rozpočtem MŠMT ČR)

* jednotka intenzivní práce s rodinou (posílení ambulantní péče – kryto stávajícími zdroji)

b) pracoviště DC – Návrat a Domino, HK:

* 1 výchovná skupina rezidenční péče pro krátkodobé až střednědobé pobyty

* 1 výchovná skupina s celodenní péčí

* ambulantní pracoviště s jednotkou intenzivní práce s rodinou a odpoledním stacionářem

c) pracoviště DC – Pyramida, Pardubice- Rybitví:

* 1 výchovná skupina rezidenční péče pro krátkodobé až střednědobé pobyty

* 1 výchovná skupina s celodenní péčí

* ambulantní pracoviště s jednotkou intenzivní práce s rodinou a odpoledním stacionářem

* krizové pracoviště s jedním krizovým lůžkem

d) pracoviště DC – Varianta, Police nad Metují:

* ambulantní pracoviště s  gescí nad realizací terapeutických pobytů s aktivitami v přírodě

6.2. Celková sumarizace nákladů

Transformace školského zařízení vytvoří široký, koordinovaný a diferencovaný systém preventivních služeb, poskytující zázemí ohroženým dětem a jejich rodinám.  Zvýšené náklady spojené s realizací projektu jsou nezbytné v počáteční fázi transformace pro vytvoření potřebných alternativ stávajícímu málo efektivnímu a ve svém důsledku mnohem nákladnějšímu systému péče s vysokým počtem dětí zbytečně a dlouhodobě umísťovaných mimo rodinu. Předpoklad ekonomické návratnosti vložených prostředků lze očekávat ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu.

Personální zajištění v rámci přípravné fáze projektu nebude předpokládat posílení organizace o další pracovní úvazky. Následné finální rozšíření služeb ve vlastní fázi ověřování pilotního projektu předpokládá další materiální náklady investičního charakteru (viz specifikace) a personální posílení pro vytvoření pracovního úseku profesionálních pěstounů (viz kapitola 4.3.) 

Financování celého systému bude vzhledem k jeho složkám a činnostem vícezdrojové (viz krizová lůžka, pěstounská péče – služby kryty zdroji kraje )

Vyčíslení a specifikace zvýšených nákladů spojených s realizací projektu

a) přípravná fáze k pilotnímu ověřování

* vyplacení odstupného 2 zaměstnancům na základě provedení organizačních změn, celkem 180 000,- Kč (tj. odstupné ve výši 3 měsíčních průměrných platů) 

* provoz celkem 3 krizových lůžek (2x HK, 1x Pardubice - Rybitví, – krajské zdroje)

b) vlastní fáze ověřování pilotního projektu

* investice cca 2,5 mil. Kč pro získání objektu s ubytovací kapacitou pro výchovně terapeutické pobyty ve spádové působnosti DC Police n. M. 

* neinvestiční prostředky ve výši cca 450 tisíc Kč pro vybavení bytové jednotky (dle úrovně získaného objektu)

* navýšení provozních nákladů cca o 120 tisíc Kč (náklady na roční nájemné nových bytových prostor) 

* mzdové prostředky (2 profesionální pěstouni – zdroje kraje)

* příslušný nárůst nákladů na energie a služby 

6.3. Předpoklady a podmínky úspěšnosti

Předpokladem úspěšnosti projektu je:

a) Koordinace a spolupráce činnosti organizace s dalšími státními i nestátními subjekty na formální i neformální úrovni.

b) Finanční a materiální zajištění (pokud nebude možné zajistit investiční prostředky pro získání objektu ve spádovém území a gesci pracoviště  Police nad Metují, včetně rozpočtového krytí personálního posílení tohoto pracoviště, ztrácí jeho systémové začlenění do organizace Dětského centra HK smysl a toto pracoviště by mělo nadále plnit odděleně své úkoly vymezené  zákonným rámcem SVP (Střediska služeb). 

c) Legislativní zajištění činnosti: 

(viz příloha č. 6) 

6.4. Koncepční záměr a problematika vymezení služeb 

a) Legislativní rámec pro výkon činnosti a problematika paralelnosti poskytovaných služeb:

Současný legislativní rámec nevytváří dostatečný prostor pro potřebnou transformaci stávajícího systému školských zařízení a vznik flexibilních moderních subjektů, odpovídajících aktuálním společenským potřebám.  

Transformace Dětského diagnostického ústavu, Střediska výchovné péče, ZŠ a ŠJ v Hradci Králové je pilotním projektem, jehož cílem je na základě pověření zřizovatele, poskytující potřebnou právní i ekonomickou oporu, vytvořit moderní model školského zařízení a ověřit jeho funkčnost vzhledem k požadovaným cílům. (Stávající subjekt vzhledem ke svému funkčnímu členění a širokému územnímu rozložení neumožňuje operativní řízení a efektivní koordinaci požadovaných služeb, zahrnujících jak funkci poradenských zařízení, tak i výkon ústavní a ochranné péče.) 

Jedním z problémů vyplývajících ze současné praxe i stávající školské legislativy je skutečnost, že Dětské centrum vzniká v systému, který v době svého vzniku s jeho existencí a vymezením služeb nepočítal.  Tím dochází k ještě vyšší akcentaci potřeby vymezení a diferenciace jeho činnosti vůči poskytovaným službám a cílovým skupinám „funkčně blízkých“ školských subjektů, zvláště pokud má tento transformační model ambici být perspektivně aplikován v celorepublikovém kontextu.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v části 1., § 7, odst. 5., jmenuje druhy školských zařízení, mezi nimi uvádí „školská poradenská zařízení“ a následně „školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči“ (jejich členění stanoví zvláštní předpis – tj. zákon č. 109 /2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a  preventivně výchovné péči ve školských zařízeních).

Na základě vymezení činnosti dané zákonem i na základě současné praxe dochází k nejasnostem a překrývání poskytovaných služeb ze strany obou uvedených druhů školských zařízení.

Školský zákon č. 561/2004 sb., v části 10., § 116 vymezuje postavení a činnost Školských poradenských zařízení, která „poskytují dětem, rodičům, školám i školským zařízením informační, diagnostické, poradenské a metodické služby, včetně poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko psychologických služeb, poskytují preventivně výchovnou péči, napomáhají při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. Dále spolupracují s orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány a institucemi.“ Zákon v rámci příslušné důvodové zprávy uvádí, že jako typ těchto školských poradenských zařízení bude ve vyhlášce vymezena pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, školní poradenské pracoviště a středisko výchovné péče.

Tento rozsah činností se ovšem současně do značné míry překrývá s činnostmi vymezenými zákonem pro „školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči“.

Mezi tato zařízení patří diagnostický ústav a středisko výchovné péče.

Diagnostický ústav ze zákona „poskytuje diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální služby, včetně poskytování preventivně výchovné péče formou dobrovolných pobytů.“ Pro úspěšný výkon těchto činností musí spolupracovat se stejným okruhem subjektů, vymezených v zákoně pro činnost poradenských zařízení, včetně poskytování odborné pomoci osobám odpovědným za výchovu. 

Středisko výchovné péče, které je uvedeno jako zařízení preventivně výchovné péče v rámci hlavy III § 16 Zákona o výkonu ústavní výchovy, poskytuje dle § 17 tohoto zákona „všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc klientům s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a klientům propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Dále poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení a spolupracuje ve své spádové působnosti s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a s orgány, které se podílejí na prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí.“ Tyto komplexní služby, poskytované střediskem, včetně kontaktů a spolupráce s jinými subjekty, odpovídají vymezení činností určených pro poradenská zařízení a také se v mnohém překrývají se službami poskytovanými diagnostickými ústavy. 

Toto účelové zákonné dělení, kdy pouhá formulační odlišnost nebo akcentace daného typu služeb určuje rozdíl vymezující uvedené odborné a preventivně výchovné činnosti poskytované poradenskými zařízeními, diagnostickými ústavy a středisky výchovné péče, je prakticky v jejich výkonech přesahováno, což sice na jednu stranu umožňuje flexibilní a operativní přizpůsobení požadavkům dané spádové oblasti, ale současně přináší nebezpečí neefektivní koordinace a distribuce služeb, vyplývajících z účelově zaměřených výkonů dle subjektivních motivů a individuálně preferovaných cílů jednotlivých pracovišť, včetně souvisejícího rizika neefektivního využívání personálních zdrojů ve vztahu k rozsahu zákonných úkolů požadovaných zřizovatelem a reálným potřebám spádové oblasti. 

Proto jedním z důležitých úkolů bude jasně vymezit postavení, funkci, cíle „Dětského centra“ a to ve vztahu k stávajícímu systému jiných subjektů a školských zařízení.

Je zřejmé, že koncepce DC jako moderního otevřeného subjektu svými službami propojuje a současně přesahuje činnosti prováděné diagnostickými ústavy a středisky výchovné péče. Překonává tradiční chápání rozdílů, vyplývajících z odlišných důrazů na míru restrikce nebo prevence v jednotlivých typech zařízení a nabízí širokou škálu služeb, které se mohou dále profilovat dle aktuálních požadavků kladených dynamickým společenským vývojem.

Odlišné vymezení DC od stávajícího systému poradenských zařízení a středisek výchovné péče spočívá v jeho široké spádové působnosti a v těžišti odborných činností, vztahujících se k přímé případové práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Tyto odborné činnosti v sobě zahrnují především výchovný a vzdělávací program, terapeutické, intervenční, tréninkové a podpůrné činnosti, cílené ke komplexní rehabilitaci ohrožených dětí a podpory jejich rodin, se záměrem snížení počtů umísťovaných dětí do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy na základě soudního rozhodnutí. 

Střediska výchovné péče dle provedených analýz jejich výkonů v rámci naší spádové oblasti se kromě terapeuticky zaměřených činností významně profilují svou poradenskou činností a dále psychologickými a speciálně pedagogické službami poskytovanými školám, včetně některých dalších činností vymezených zákonem pro poradenská zařízení (zakázky škol – programy „Bezpečná třída“, metodická pomoc školám, výchovným poradcům…).  

V tomto smyslu budou účelně jako součást školských poradenských zařízení svou činností doplňovat, prohlubovat a rozšiřovat jejich služby a operativně spolupracovat s Dětskými centry, která jako školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy a pro preventivní výchovnou péči budou v rámci svých zákonných povinností vždy také zajišťovat základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání.

b) Problematika pracovních výkonů a normativního rozpočtování dle zvolených ukazatelů:

Paralelnost výkonu mnohých služeb poskytovaných diagnostickými ústavy a středisky výchovné péče v rámci legislativního zařazení do jednoho typu školských zařízení přináší i významný problém, spojený s aktuálními tendencemi středisek k odlišnému pojmenování a vymezení subjektu jejich péče, který by dle jejich požadavků neměl být definován stávajícím pojmem dítě, ale nahrazen pojmem klient s širším významovým vymezením. Jestliže by tato změna byla realizovaná nesystémově v rámci dané legislativy a byla uplatňovaná na pracovištích patřících k jednomu typu školského zařízení, nebo dokonce k jednomu právnímu subjektu, znamenala by porušení rovného přístupu k pracovníkům a znevýhodnění pracovišť diagnostických ústavů vůči pracovištím středisek.

(Nařízení vlády č.75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciální pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení stanovuje pro jednotlivé typy pedagogických pracovníků příslušný rozsah výkonu  přímé pedagogické práce s dítětem, který tvoří zákonný pracovní úvazek daných profesí.  Pokud například psycholog diagnostického ústavu musí naplňovat minimální počet 20-ti hodin týdně přímé práce s dítětem a zbývající část 40- ti hodinového fondu pracovní doby má určenu pro práce související, tedy také pro odbornou práci s osobami odpovědnými za výchovu dítěte, není možné, aby psycholog střediska, tedy stejného typu školského zařízení, měl stanoveny zcela jiné podmínky, kdy jeho pracovní úvazek přímé práce se nebude vztahovat pouze k činnosti s dětmi, ale bude vymezen k pojmu klient, který ovšem již v sobě zahrnuje kromě dětí i jiné subjekty, včetně osob odpovědných za výchovu. Tím by došlo k znevýhodnění nejen pracovníků diagnostických ústavů ve vztahu k požadovaným pracovním normám, ale také k znevýhodnění jejich pracovišť a jejich „klientů“, pro které by neměli legislativně vytvořen v rámci zákonné pracovní doby stejný prostor pro poskytování potřebných a požadovaných souvisejících služeb. Tradiční chápání diagnostických ústavů jako restriktivních pracovišť, kladoucích malý důraz na práci s rodinou umístěných dětí, současná praxe nepotvrzuje a v modelu Dětských center je naopak význam práce s celým rodinným systémem akcentován a tvoří významný prostředek, umožňující návrat dětí do původních rodin.)

Pokud tato zákonná změna definující cílovou skupinu příjemců služeb ve vztahu k pracovním výkonům vyplývajícím z nařízení vlády má být realizována, musí se buď týkat příslušných profesí u všech školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče – tedy jak středisek, tak i diagnostických ústavů, nebo musí dojít k vyčlenění středisek do poradenského systému, s jiným způsobem evidování a normování pracovních výkonů.

Dle provedeného šetření v rámci právního subjektu je možné také konstatovat, že vykazování tzv. jednotek odborných výkonů (JOV) jednotlivými pracovišti SVP je velmi nejednotné, neprůkazné a vzhledem k provázanosti na rozpočtové normativy je velmi nespolehlivé s nízkou mírou validity. 

6.5. Transformační model a vyčíslení nákladů restrukturace subjektu

a) Transformační model DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ HK:

Návrh transformace stávajícího subjektu Dětského diagnostického ústavu, SVP, ZŠ, a ŠJ HK předpokládá vytvoření Dětského centra a jeho faktické oddělení od Střediska služeb, vzniklého sloučením dvou ambulantních SVP (Náchod, Ústí nad Orlicí.) Tento transformační model je principielně aplikovatelný u dalších subjektů, kdy jednotlivá SVP mohou být delimitována od stávajících diagnostických ústavů a sdružována do funkčních celků s právní subjektivitou, s důrazem na ambulantní činnosti a efektivní spolupráci se školami a jednotlivými OSPOD na místní úrovni. (Významný parametr – vzájemná územní dostupnost)

b) Transformační model a jeho koncepční přesah:

Rozhodnutí zřizovatele vymezující a diferencující služby Dětských center od služeb Středisek výchovné péče (Středisek péče o děti a rodiny), včetně úvah o jejich ponechání jako přímo řízených organizací v gesci MŠMT ČR nebo převedení pod gesci krajů v rámci jejich spádové působnosti a krajského poradenského systému, je sice mimo rámec aktuálního transformačního modelu a jeho pilotního ověřování, nicméně ve vztahu k transformačnímu koncepčnímu záměru je velmi významné. Na základě vyhodnocení získaných a dostupných dat vztahujících se k činnosti středisek, včetně typu jejich služeb, počtu, rozmístění, dostupnosti služeb v rámci místní působnosti a perspektivní potřebné diferenciaci a následné kooperaci se službami Dětských center, se jeví jako výhodné jejich začlenění do regionálního poradenského systému, s možností operativního reflektování aktuálních specifických potřeb dané lokality. Dětská centra, koncipovaná z transformovaných diagnostických ústavů s nadregionální působností a plnící požadované úkoly zřizovatele a dalších státních institucí, by měla v zájmu maximální efektivity své činnosti pokrýt v budoucnosti svými službami celou svou spádovou oblast prostřednictvím dostupných, malých, ale operativních detašovaných pracovišť, umístěných v „okresních městech“ daného regionu.  Jako výhodné a funkční se jeví pracoviště o počtu 3 odborných pracovníků, nabízejících své služby  ohroženým dětem a rodinám, včetně poskytování následné péče - bez přesahu činnosti do škol a jiných subjektů.

(Tento model může být aktuální pro perspektivní možnost uplatnění některých pedagogických pracovníků uvolněných v rámci procesu optimalizace sítě školských zařízení, včetně stávajících pracovníků středisek výchovné péče v těch regionech, kde zájem o posílení poradenského systému není dostatečný. Materiální zázemí (tj. pronájem prostor) těmto pracovištím mohou výhodně poskytnout mnohé školy a školská zařízení, pokud zřizovatel vzhledem k velikosti a funkci těchto detašovaných pracovišť nebude požadovat plnění prostorových a dispozičních norem požadovaných vyhláškou pro SVP.) 

c) Orientační vyčíslení nákladů plynoucích z delimitace a následného sloučení dvou pracovišť SVP HK do nového právního subjektu:

Stávající stav:

SVP Náchod: 4,5 přepočtených pracovních úvazků

SVP Ústí nad Orlicí: 3,3 přepočtených pracovních úvazků

Vniklé navýšení nákladů spojené s odloučením od diagnostického ústavu a vytvořením nového právního subjektu přímo řízeného MŠMT ČR:

1. Náklady spojené s konkurzním řízením na jmenování ředitele právního subjektu (údaje dostupné zřizovateli)

2. Náklady na pracovní pozici ředitele

Ředitel nového subjektu nahradí výkon funkce vedoucího SVP, takže nepůjde o celkové navýšení počtu pracovníků, nýbrž pouze o navýšení složky funkčního příplatku za vedení.  Vzhledem k typu řízení (ředitel bude statutární orgán přímo řízené organizace ve 3. stupni řízení) navýšení bude činit cca 27 000,- Kč ročně, k tomu 10 000 Kč zákonných odvodů, celkem tedy 37 000 Kč ročně.

3. Náklady na pracovní pozici ekonoma organizace (doporučovaná varianta)

V rámci celkového aktuálního limitu 4,5 přepočtených pracovníků na pracovišti SVP Náchod lze vyžít 0,5 úvazku z tohoto limitu pro výkon funkce ekonoma nového subjektu.  

Kalkulovaný nárůst mezd lze očekávat na úrovni cca 140 000,- Kč ročně, související odvody budou činit 50 000,- Kč.

(Navrhované řešení může být pouze dočasné – tj. až do komplexního systémového řešení situace SVP zřizovatelem. Současně jiné existující možnosti – tj. vznik dvou nových samostatných právních subjektů, případně začlenění obou stávajících ambulantních pracovišť SVP do příslušných krajských poradenských systémů, se na základě dostupných informací nejeví aktuálně jako optimální řešení.)  

 

 Hradec Králové, únor 2010

7. Přílohy:

1) Popis služeb nových součástí organizace

Jednotka intenzivní práce s rodinou

Představuje v navrhované podobě služby významně posílené a rozšířené stávající ambulance a to zejména směrem k aktivní práci s celým rodinným systémem. Hlavním přínosem a změnou by mělo být prohloubení a zintenzivnění práce s rodinou každého jednotlivého klienta v oblasti na pomezí terapeutické a sociální pomoci, která aktuálně není systémově řešena. 

* nabízí rodinnou terapii

* dochází prostřednictvím svých pracovníků přímo do rodin klientů

* pořádá víkendová setkání rodin, podpůrné rodičovské skupiny, tréninky na posilování výchovných kompetencí atd.

* pomáhá integrovat zpět do nukleární rodiny třetí generaci 

* propojuje působení na klienta s prací na jeho rodinném zázemí

* dodává reálnost i validitu informacím a postupům získaným tradičními metodami 

* řeší často sekundárně vzniklé obtíže působením na jejich pravou podstatu a zdroj

* propojuje doposud oddělené a často obtížně komunikující odborníky z různých oblastí péče o ohrožené rodiny

Odpolední stacionář

Je po ambulantní formě práce s rodinou druhým stupněm péče o klienta jak ve smyslu její intenzity, tak i z časového hlediska. Zajišťuje péči o klienty v čase mimo školní výuku. Z hlediska organizace je odpolední stacionář součásti rozšířené ambulance – jednotky intenzivní práce s rodinou.

* pomáhá klientům k získání sociálních a režimových návyků v bezpečném prostředí

* učí děti učit se

* usnadňuje odpoutání klientů od dosavadních nežádoucích sociálních vazeb – parta, nevhodní kamarádi

* poskytuje podnětné prostředí a řízenou náplň doposud bezprizorně tráveného času

* nabízí individuálně a skupinově terapeutické služby

* je místem pro okamžitou reflexi a řešení nejaktuálnějších těžkostí klienta při současném zachování jeho přirozeného prostředí (rodina a kmenová škola dítěte)

* své služby poskytuje v přímém napojení na rodinný systém klienta

* není díky intenzivní terapeutické práci a cílené kontraktaci s rodinou obdobou nízkoprahového klubu

* je v rámci systému “Centra“ mezistupněm mezi ambulantní a internátní formou pomoci

* nabízí alternativu pro klienty neschopné, neochotné k přijetí pobytových forem pomoci

* umožňuje u vybraných klientů pozvolný tj. bezpečnější přechod z intenzivnějších (pobytových) forem péče do běžného režimu

* může být šancí pro tzv. “vracející se“ klienty z chronicky problémového a nepodnětného prostředí na jejich udržení v rodině a zároveň v systému péče bez nutnosti umisťování do ústavní výchovy 

Skupina s celodenní péčí

Představuje v rámci jemnější diferenciace službu, která ještě nevyjímá klienta z jeho přirozeného prostředí zcela, nicméně umožňuje velmi intenzivní působení tam, kde se ambulantní forma péče, případně odpolední stacionář, nejeví již jako dostatečně účinné a intenzivní. Současně, podobně jako odpolední stacionář, nabízí velmi těsnou vazbu na rodinný systém v jeho nejaktuálnější situaci bez vytvoření umělé reality charakteristické pro internátní skupiny. Oproti odpolednímu stacionáři je u skupiny s celodenní péčí zásadní odlišností možnost pracovat s klientem přímo na reedukaci jeho školních návyků. 

* zajišťuje péči o klienta po celý den počínaje zahájením výuky a konče odpoledním programem

* nezajišťuje večerní, noční, ranní a víkendový režim klientů

* její služby se s výjimkou dopolední výuky částečně překrývají se službami odpoledního stacionáře (viz výše)

* odstraňuje špatný vztah ke škole a autoritě učitele, pomáhá získat klientovi potřebné pracovní i sociální návyky pro úspěšnost ve školním prostředí

Krizové lůžko

V DC Hradec Králové se zřizují krizová lůžka, poskytující akutní pobytovou, hygienickou, krizově intervenční, terapeutickou a psychologickou péči včetně sociálně právních služeb dětem ve věku od 2 do  18 let, které se ocitly v kritické životní situaci. O službu může požádat dítě, zákonný zástupce,  OSPOD či ošetřující lékař a realizuje se na základě dohody.  Délka pobytu je maximálně 7 dní. 

 

2) Schéma poskytovaných služeb

3) Schéma pracoviště

4) Působnost DC

 

5) Přehled možných spolupracujících subjektů v rámci spádové oblasti transformačního modelu

rozsáhlá příloha viz projekt transformace.pdf

6) Návrh legislativních změn nebo přechodných výjimek zřizovatele potřebných k realizaci projektu DC

1) Problematika přijímání dětí do DC - předchozí projednávání s OSPOD

* Zákon 109/2002 Sb. §5 (5) 

Při přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu nebo písemnou žádost o přijetí.

* Zákon 109/2002 Sb. §5 (8) 

V odůvodněných případech může diagnostický ústav, který byl požádán o přijetí dítěte bez závažných poruch chování, umístit dítě do dětského domova nebo dětského domova se školou na základě osobní dokumentace dítěte bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu; to platí i pro děti, které byly v péči kojeneckého ústavu.

* Vyhláška 438/2006 §4 (1)

Děti splňující zákonné podmínky pro přijetí jsou do diagnostického ústavu přijímány po předchozím projednání s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. V diagnostickém ústavu je dítě převzato sociálním pracovníkem, který současně přebírá a kontroluje úplnost dokladů podle zákona. Vstupní pohovor s dítětem, obsahující zejména informace o důvodech umístění dítěte, o podmínkách jeho pobytu v diagnostickém ústavu, o vnitřním řádu diagnostického ústavu, o právech a povinnostech dítěte a o jeho dalších perspektivách, provádí psycholog, speciální pedagog - etoped nebo jiný pedagogický pracovník určený ředitelem zařízení, který dítě seznámí též s organizačním zajištěním jeho vzdělávání.     

Návrh změny: 

Děti splňující zákonné podmínky jsou do DC přijímány na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo předběžného opatření soudu vždy až po předchozím jednání v dané věci příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí se zástupcem školského zařízení (tj. úroveň zákonné normy, závazné pro pracovníky OSPOD, ne pouze úroveň školské vyhlášky)

2) Problematika délky pobytu v DC

* Zákon 109/2002 Sb. §5 (6) 

Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.

* Zákon 109/2002 Sb. §16 (1)

Preventivně výchovná péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání (dále jen "klient”), osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům a dětem, u nichž soud rozhodl o zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče podle zvláštního právního předpisu.

* §16 (2) 

Preventivně výchovná péče je poskytována střediskem nebo diagnostickým ústavem, a to formou

a) ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo klientů starších 15 let, nebo

b) celodenních služeb na základě žádosti zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta, nebo

c) internátních služeb na základě žádosti zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta; internátní pobyt trvá zpravidla 8 týdnů.

Návrh změny:

Internátní pobyt v DC trvá v souladu s plánem podpory dítěte po dobu potřebnou k realizaci individuálně stanovených reedukačních a rehabilitačních cílů krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého rozsahu, nejdéle však po dobu dvou let.

3) Problematika přijímání dětí na základě smlouvy se zákonnými zástupci 

* §7 (1)

Diagnostický ústav může poskytovat péči též dětem, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci dítěte. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče podle §16.

* §7 (2)

Děti podle odstavce 1 mohou být přijaty v průběhu kalendářního roku tak, aby jejich průměrný měsíční počet odpovídal nejvýše 10 % kapacity diagnostického ústavu. Výjimky může udělit ministerstvo.

Návrh změny:

DC Hradec Králové může přijímat děti dle §7 v průběhu kalendářního roku tak, aby jejich průměrný měsíční počet odpovídal nejvýše 50% kapacity školského zařízení. 

4) Problematika zřízení krizového lůžka  

Požadované souhlasné stanovisko zřizovatele:

V DC Hradec Králové se zřizují 3 krizová lůžka, poskytující akutní pobytovou, hygienickou, krizově intervenční, terapeutickou a psychologickou péči včetně sociálně právních služeb dětem ve věku od 2 do 18 let, které se ocitly v kritické životní situaci.

5) Problematika výkonu práce zdravotnických profesí

Požadované souhlasné stanovisko zřizovatele:

DC Hradec Králové pro účely výkonu poskytovaných služeb může částečným úvazkem zaměstnávat dětského psychiatra a adiktologa.