Schéma poskytované péče ohroženým dětem

oblast Hradec Králové

Grafické schéma poskytované péče ohroženým dětem ve spádové oblasti diagnostického ústavu v Hradci Králové se znázorněním stavu před transformací a změnou, která v oblasti této péče nastává po realizaci projektu.

Schématický graf je možné klikem zvětšit do nového okna

celý materiál lze stáhnout ve formátu *.pdf 
Vysvětlivky a komentář ke schématu:

Ohrožené děti:

Děti se závažnými problémy, ohrožené ve svém vývoji.

OSPOD:

Orgány sociálně právní ochrany dětí (příslušnost dle místa bydliště dítěte).

Případová konference:

Mezioborové setkání zástupců subjektů participujících na řešení konkrétní kausy ohroženého dítěte, s cílem posouzení jeho situace a volby optimálního řešení. Klíčovým pracovníkem organizujícím setkání je příslušný sociální pracovník OSPOD. Členem konference je odborný pracovník diagnostického ústavu (dětského centra), disponující aktuálními informacemi o možnostech odborných služeb dětského centra v rámci ústavních i mimoústavních podmínek. Výstupem konference je konsiliární rozhodnutí o způsobu řešení a zpracování příslušného individuálního plánu pomoci.

Barevné odlišení:

Červená barva – označení dětí, kterým je odborná péče poskytovaná v rámci ústavních podmínek (tj. dětem odejmutým z rodin na základě soudního rozhodnutí)

Modrá barva – označení dětí, kterým je odborná péče poskytovaná pracovníky dětského diagnostického ústavu mimo rámec soudně nařízených pobytů.

Komentář ke schématu:

Ve schématu jsou zahrnuty pouze závažně ohrožené děti, evidované příslušnými pracovišti OSPOD, u kterých existuje aktuální riziko soudního odejmutí z rodiny a umístění do institucionální péče.

Na základě kvalifikovaného odhadu odborných pracovníků Dětského diagnostického ústavu HK je možné transformačními změnami snížit současný počet přijímaných dětí na základě soudního rozhodnutí (tj. prostřednictvím případových konferencí a souvisejícím efektivním využíváním všech dostupných odborných služeb) cca o 15 % (viz schéma: odborná pomoc v režimu mimoústavních podmínek – ambulance, smluvní pobyty…).

Další snížení počtů dětí s nařízenou ústavní výchovou lze po provedení transformačních změn očekávat na základě vyššího počtu případů úspěšného navrácení dětí do rodinné péče již z pobytu v Dětském diagnostickém ústavu (viz schéma: návrat do rodinné péče ..cca 9% dětí).

Závěr:

Celkově lze postulovat hypotézu, že na základě navržené transformace systému péče o ohrožené děti ve spádové oblasti Dětského diagnostického ústavu HK, zahrnující hradecký a pardubický kraj, lze snížit počty dětí umísťované soudem do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy cca o 20%.

Vzhledem k průměrnému ročnímu počtu umísťovaných dětí prostřednictvím Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové do následných školských zařízení se konkrétně jedná o roční snížení v počtu cca 33 dětí. (Úspora kapacit bude pravděpodobně směrována do Dětských domovů i Dětských domovů se školou. Při průměrných kalkulovaných nákladech na jedno lůžko ve výši cca 300 000 Kč se bude jednat o uspořenou částku mezi 9-10 mil. ročně.)