Základní principy a cíle

_______________________________________________________________________________

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 13. 7. 2009 č. 883, kterým byl schválen „Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti a na období 2009 – 2011 a v návaznosti na vyplývající „Rámcovou koncepci MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, byl v našem školském zařízení zpracován příslušný pilotní projekt, kladoucí si za cíl realizovat v rámci daných zákonných kompetencí požadované transformační principy a následně ověřit úspěšnost použitých metod ve vztahu k stanoveným a hodnoceným kritériím. 

K základním úkolům a cílům koncepce rozvoje organizace patří důraz na propojení, rozšíření a zefektivnění poskytovaných služeb, včetně zvýšení jejich dostupnosti a posílení preventivních aktivit, s následným snížením počtů dětí umísťovaných v rámci příslušné spádové oblasti na základě soudního rozhodnutí do institucionální péče. U dětí umístěných na základě soudního rozhodnutí efektivní a koordinované řešení jejich situace s cílem maximálně zkrátit nezbytnou dobu jejich pobytu mimo rodinu.

K dílčím cílům, nezbytným pro úspěšnou realizaci projektu, patří výrazné zlepšení komunikace s participujícími subjekty, především systémová změna komunikace s orgány sociálně právní ochrany dítěte prostřednictvím změny systému předávání a vyhodnocování informací (případová setkávání u „hraničních“ dětí), dále potřebná změna struktury a řízení organizace (rozšíření nabídky koordinovaných a vyhodnocovaných služeb, propojení pracovišť, vytvoření standardů pravidel systémové komunikace, předávání informací, jednotná dokumentace a evidence výkonů, centrální evidence klientů, včetně zabránění neefektivnímu překrývání a duplicity poskytovaných služeb).

K základním principům poskytovaných odborných služeb v rámci pilotního projektu patří princip komplexnosti a propojenosti služeb (mezioborový model péče, propojený systém služeb od podpůrných až po rezidenční, diferenciace příslušných programů), větší důraz na prevenci a následnou péči, dále princip dostupnosti a dosažitelnosti (finanční dostupnost smluvních pobytů), princip zacílení priorit (rodina - primární sociální prostředí), princip zacílení programů (individualizace programů, včetně jejich délky, u prognosticky nadějných případů ukončení ústavní péče a návrat dítěte do rodiny přímo z „diagnostického ústavu“ bez nutnosti dalšího přemísťování do následného školského zařízení) a princip vyhodnocování efektivity služeb.