Organizace služeb

____________________________________________________________________________

Důležitou organizační změnou, vyplývající z aplikace popsaných priorit a z transformovaného systému provázaných, evidovaných a koordinovaných činností, posílených odpovídající změnou odborného týmu a systému řízení, bylo vytvoření pracovního modelu „Dětského centra integrovaných komunitních služeb“, zahrnujícího současné pracoviště diagnostického ústavu a pracoviště příslušných středisek výchovné péče. Velkou výhodou tohoto organizačního modelu je vzájemné propojení a velmi snadná prostupnost celou škálou cíleně poskytovaných preventivních programů, překonávajících rozdíly mezi tradičním vnímáním činnosti diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, nesprávně reflektované veřejností stále v poloze restrikce – prevence. Tento pohled nejen že neodpovídá současné praxi diagnostických ústavů a jejich zákonnému vymezení, ale také je velmi kontraproduktivní vzhledem k zájmu o nabízené služby. Praktická potřeba vzájemné spolupráce, prostupnosti a otevřenosti systému  služeb poskytovaných pracovišti středisek výchovné péče a diagnostických ústavů je přesvědčivě doložitelná i získanými daty, která například v naší spádové oblasti za uplynulý kalendářní rok vypovídají nejméně o 30% dětí, které byly na základě soudního rozhodnutí  umístěny do diagnostického ústavu po předchozím absolvování ambulantní nebo internátní péče na pracovištích středisek. Tento údaj nevypovídá o kvalitě práce středisek, ale o komplexnosti a smysluplnosti vzájemné kooperace, která by mohla být v podobných případech optimálně završena navrácením dítěte po ukončení ústavní výchovy zpět do následné ambulantní péče střediska. Významnou výhodou propojení celého komplexu poskytovaných služeb do zastřešujícího modelu jednotného centra, vytvářejícího společný právní subjekt a tím i jediného správce údajů, je také možnost snadnějšího operativního předávání důležitých údajů o klientovi, které jsou nezbytné pro poskytování odborných služeb (osobní karta, výsledky odborných vyšetření, důležité anamnestické údaje..) a podléhají gesci zákona č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

V rámci transformovaného modelu činnosti nabízíme veřejnosti na inzerovaných kontaktních místech prostřednictvím pověřených pracovníků komplexní základní informace o typu služeb celého právního subjektu a současně realizaci požadovaných indikovaných služeb dohodnutým způsobem na zvoleném pracoviště zprostředkujeme. Souběžně dochází k jejich centrální evidenci, která zajišťuje, že nebudou vykonávány duplicitně (tj. významný posun od předchozího období, kdy jednotlivá odloučená pracoviště nekomunikovala na potřebné úrovni, což vedlo nejen k překrývání činností ve vztahu k jednotlivým klientům, ale také   nedostatečné informovanosti a připravenosti v případě potřeby předat klienta na jiné pracoviště s jiným typem služby, př.: ambulance – pobyt.)

Dle naší stávající přibližně 12-ti měsíční zkušenosti z činností „modelu dětského centra integrovaných služeb “ můžeme konstatovat, že jeho velkou výhodou je možnost na základě osobních konzultací a odborného posouzení jednotlivých případů operativně směrovat klienty dle charakteristik jejich problémů na optimálně zvolené pracoviště s příslušným odborným potenciálem a odpovídajícím typem programu. Vzhledem k velikosti naší organizace a související variabilitě nabízených služeb můžeme potřebným způsobem diferencovat charakteristiky programů, včetně odlišení vybraných parametrů smluvních pobytů realizovaných v diagnostickém ústavu od smluvních pobytů na pracovištích střediska výchovné péče. Významným ziskem je zvýšení účinnosti služby, která tak nejlépe odpovídá potřebám klientů (posuzovaná kritéria: závažnost problému a související anamnestická data, míra ohrožení klienta a aktuálnost řešení, jeho osobnostní charakteristiky, spolupráce, motivovanost a kompetence rodiny, intervence OSPOD, ….)