První zkušenosti a výsledky

transformačního projektu modelu péče o ohrožené děti

_________________________________________________________

(hodnocené období od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2011, katamnestické sledování  do 31.12. 2011)

Na základě rozsáhlé analýzy, týkající se příčin a způsobů umísťování dětí do institucionální péče naší spádové oblasti (tj. Královehradecký a Pardubický kraj), jsme vytvořili a od 1. 10. 2010 zahájili činnost modelu centra propojených a koordinovaných služeb, který odpovídá dle našich zkušeností aktuálním požadavkům praxe a obsahuje nezbytné klíčové parametry pro naplnění deklarovaných cílů, tedy zvýšení důrazu na preventivní programy, otevřenost v komunikaci a v partnerské spolupráci s participujícími subjekty a zvýšení kvality a komplexnosti nabídky dostupných odborných služeb. Vytvořený model péče se opírá o nezbytné klíčové principy - standardy, které jsou pro funkčnost systému nezbytné.

Jedním ze základních principů bylo dosažení standardu pravidel systémové a včasné komunikace a spolupráce se zúčastněnými subjekty, především s orgány sociálně právní ochrany dětí, vytvářející funkční systém předávání informací, včetně případových setkávání v rámci závažnějších kauz.    

Souvisejícím nezbytným předpokladem úspěšné péče je princip komplexnosti, spočívající v nabídce dostatečně širokého spektra územně i finančně dostupných služeb, umožňujících volbu optimálních alternativ pro řešení situace ohrožených dětí. Nabízená komplexní péče musí být propojena s funkčním systémem poskytování informací o těchto službách, obsahujících jejich základní charakteristiky a příslušné indikace.  Jedná se o širokou nabídku ambulantních poradenských, terapeutických, intervenčních a podpůrných činností, zahrnujících i následnou post-pobytovou péči, dále program denního stacionáře, velmi úspěšný a žádaný program celodenní péče i rezidenční služby pro smluvní nebo soudně nařízené pobyty. Princip komplexnosti v sobě zahrnuje nejenom mezioborovou propojenost nabízených činností, ale také zaměření na práci s celým rodinným systémem, včetně intervencí do širšího prostředí (škola, mimoškolní aktivity..).

Monitorování výkonů a požadovaných parametrů činnosti je podpořeno zpracovaným systémem standardů kvality, který byl úspěšně ověřen v rámci zjišťování kompatability standardů platných v sociálních službách s parametry služeb školských zařízení pro výkon ústavní péče. 

Pro zvýšení efektivity odborných činností bylo nezbytné u všech součástí organizace dohodnout priority (tj. reálně vyhodnotit své možnosti, kompetence a limity) a koordinovat potřebné činnosti dle principu jejich zacílení. Vytvořené programy musí jasně vymezovat, pro koho jsou určené, jaké mají cíle, jak se mají realizovat a jakým způsobem (dle jakých kritérií) se má hodnotit jejich úspěšnost. Jako základní priorita pro zacílení odborných služeb byla určena přímá práce s ohroženým dítětem dle individuálně stanoveného programu, zahrnujícímu kontext rodiny, která vytváří klíčové charakteristiky primárního sociálního prostředí. 

Podkapitoly: