Využití a efektivita nových služeb

__________________________________________________________________________________

Rozšíření stávající portfolia nových služeb o skupiny celodenní péče a odpolední stacionáře přineslo stejně jako propojení skupiny dobrovolného pobytu na DDÚ s ambulancemi SVP zcela nové možnosti práce. Došlo nejen k prostému rozšíření a jemnější stratifikaci nabídky pro klienty, ale současně také k přesnějšímu zacílení jednotlivých typů péče s ohledem na možnosti a potřeby klientů. Zároveň se tím podařilo realizovat z pohledu SVP nesmírně žádoucí posun, umožňující napření veškerých kapacit směrem k typické klientele střediska. Konkrétně jde o děti, u kterých charakteristika problémů není natolik závažná, aby byly bezprostředně ohroženy soudním odejmutím z rodiny. Takto ohrožené děti s nejzávažnější skupinou anamnéz se nám daří díky systému propojených a vzájemně prostupných služeb umisťovat z ambulancí SVP přímo do skupiny dobrovolného pobytu na DDÚ. Následně po úpravě problému a osobnostní stabilizaci jsou těmto klientům opět nabídnuty služby SVP. 

Převedením jedné ze skupin internátního pobytu na skupinu celodenní péče (stacionář) na obou pobytových střediscích se podařilo odstartovat zcela nový rozměr práce s rodinou klienta. Tato nová služba je velmi žádána a především z dlouhodobého hlediska je účinná a efektivní. 

Naopak nízkou naplněnost bylo na jednom ze dvou zapojených pracovišť i po roce možno konstatovat u nově zřízené služby tzv. odpoledního stacionáře. Zdá se, že zájem rodičů je především směrován do oblasti doučování, což ovšem není těžištěm nabízené služby. Pokud i v dalším roce nebude o tento program zájem, budeme od jeho nabízení ustupovat, případně budeme redefinovat základní parametry služby.

U standardních internátních pobytů v SVP zaznamenáváme slibný posun ve prospěch motivovaných klientů. Velkou výhodou v tomto směru bylo rozdělení klientely mezi dva druhy dobrovolného pobytu (SVP a DDÚ). Naopak negativně pociťujeme dopady přetrvávajícího názvu školského zařízení, kdy mnozí z našich klientů mají obavu přijmout služby nabízené diagnostickým ústavem. Tento předsudek vyplývající z názvu lze bohužel občas slyšet i od kolegů - odborníků. Je evidentní, jak pouhý sám název v sobě nese množství negativních konotací, přestože téměř všichni klienti vracející se do střediska z pobytu v DDÚ hovoří o kontaktu s “ústavem“ jako o jednoznačně pozitivní zkušenosti. 

Posílena byla v rámci možností práce s rodinou a související vzdělávání pracovníků. Jako klíčová se jeví možnost dalšího vzdělávání pracovníků v rodinné terapii. Velmi perspektivní se dále jeví pořádání společných víkendových výjezdů pobytových skupin dětí s jejich rodiči za odborné asistence a doprovázení pracovníků SVP. Obtíže ale nastávají s finančními možnostmi klientů. Již ve stávajícím nastavení je bohužel patrná narůstající neochota části rodičů hradit výdaje za pobyt ve středisku výchovné péče, což do budoucna bude patrně limitovat tuto formu pomoci. Jen výjimečně se přitom daří získávat příspěvky sociálně potřebným na pobyt od OSPOD. Na druhou stranu pobytové služby jsou stále velmi žádány a u rozvinutějších poruch chování není, alespoň dosud, zejména v prvotní fázi k dispozici efektivnější forma pomoci. U dětí mimo dosah stacionárních služeb ve velkých městech regionu to pak platí bez výjimky!

V rámci práce ambulantních oddělení všech SVP zapojených do projektu se ukázalo jako rozhodující pro zpřístupnění a související zvýšení kvality poskytovaných služeb míra vzájemné důvěry a ochota ke kooperaci mezi jednotlivými pracovišti. Tam, kde byl tento parametr na alespoň elementárně dobré úrovni, došlo v rámci provázání služeb celého právního subjektu k významnému prostupu klientely mezi jednotlivými pracovišti s logickým pozitivním dopadem pro klienty samotné.  Stav, kdy nejen jednotlivá pobytová SVP, ale i mateřské pracoviště DDÚ bez výhrad a s důvěrou přijímá na pobyt děti pouze na doporučení odborných pracovníků z externích ambulancí a následně je zase odesílá po realizaci pobytů zpět, přináší do naší práce systémový přístup a rozšíření nabídky pro klienty i z odlehlých částí regionu. Jde také o zjednodušení a zrychlení řešení naléhavých situací, úsporu času i prostředků. Nadále již prakticky i v důsledku funkčního sdílení dat prostřednictvím matriky školského zařízení nedochází k dublování péče, případně “uchovávání si“ klientů, kteří by výrazněji mohli profitovat i z jiných forem pomoci v rámci širší nabídky.