Aktuální plány

v rámci koncepce a rozvoje školského zařízení

____________________________________________________________________________

Posílit ověřené a požadované programy a současně rozšířit nabízené služby tak, aby byly dostupné klientům v rámci celé spádové sítě.  

V tomto smyslu došlo během léta 2011 k vytipování vhodných objektů a následnému jednání se starosty a představiteli šesti měst Královehradeckého a Pardubického kraje, kdy na základě pokynu zřizovatele byly nemovitosti vhodné pro činnost středisek výchovné péče zařazeny do investičního plánu organizace pro léta 2012 až 2016. Jedná se budovu ve Svitavách, vhodnou k poskytování komplexních preventivních služeb, včetně pobytových lůžek a budovu v  Žamberku, dispozičně vhodnou k činnosti ambulantního střediska.

Realizovat proces optimalizace územní sítě DDÚ HK dle výsledků jednání se zřizovatelem a v souladu s jeho požadavkem na provedení úsporných opatření. Z metodického a organizačního hlediska podpořit diferenciaci nabízených programů v rámci školských zařízení spádové oblasti DDÚ HK a také vytvořit odpovídající kapacitu pro poskytování odborné výchovně léčebné péče ohroženým dětem.  

Sjednotit formy vedení povinné dokumentace, včetně evidence výkonů a dále zlepšovat spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými pracovišti. 

Zdokonalit vedení centrální evidence klientů ve smyslu zákonných požadavků matriky školského zařízení.

Požádat zřizovatele na základě výjimky o umožnění označení budovy Dětského diagnostického ústavu v HK pracovně popularizačním názvem „Dětské centrum integrované komunitní pomoci v Hradci Králové“, komplexněji vystihující podstatu činnosti školského zařízení a současně odstraňující psychologické bariéry pro nemalou skupinu potenciálních klientů.

Požádat zřizovatele o souhlas k výkonu krizových intervencí v rámci kapacity aktuálního provozu 2 krizových lůžek (předpoklad nákladů hrazených krajem a snížení počtů dětí umístěných soudem na základě předběžného opatření, které bývá v některých případech nařizováno dětem v rámci aktuální situační krize, řešitelné v horizontu dní „krizovým pobytem“).