zkušenosti z prvního roku průběhu pilotního projektu transformace

přehled a popis zkušeností a výsledků z transformačního projektu modelu péče o ohrožené děti po první roce realizace.

únor 2012

Celý dokument ke stažení 

________________________________________________________________________________

I.    Základní principy a cíle

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 13. 7. 2009 č. 883, kterým byl schválen „Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti a na období 2009 – 2011 a v návaznosti na vyplývající „Rámcovou koncepci MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, byl v našem školském zařízení zpracován příslušný pilotní projekt, kladoucí si za cíl realizovat v rámci daných zákonných kompetencí požadované transformační principy a následně ověřit úspěšnost použitých metod ve vztahu k stanoveným a hodnoceným kritériím.   .... celý text

II.   První zkušenosti a výsledky transformačního projektu modeli péče o ohrožené děti

(hodnocené období od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2011, katamnestické sledování do 31. 12. 2011)

Na základě rozsáhlé analýzy, týkající se příčin a způsobů umísťování dětí do institucionální péče naší spádové oblasti (tj. Královehradecký a Pardubický kraj), jsme vytvořili a od 1. 10. 2010 zahájili činnost modelu centra propojených a koordinovaných služeb, který odpovídá dle našich zkušeností aktuálním požadavkům praxe a obsahuje nezbytné klíčové parametry pro naplnění deklarovaných cílů, tedy zvýšení důrazu na preventivní programy, otevřenost v komunikaci a v partnerské spolupráci s participujícími subjekty a zvýšení kvality a komplexnosti nabídky dostupných odborných služeb. Vytvořený model péče se opírá o nezbytné klíčové principy - standardy, které jsou pro funkčnost systému nezbytné. .... celý text

 • Organizace služeb

Důležitou organizační změnou, vyplývající z aplikace popsaných priorit a z transformovaného systému provázaných, evidovaných a koordinovaných činností, posílených odpovídající změnou odborného týmu a systému řízení, bylo vytvoření pracovního modelu „Dětského centra integrovaných komunitních služeb“, zahrnujícího současné pracoviště diagnostického ústavu a pracoviště příslušných středisek výchovné péče. .... celý text

 • Výsledky činnosti dětského centra dle relevantních kritérií

Při vytváření organizačně-pracovního modelu činnosti „Dětského centra“ jsme na základě analýzy příslušných dat z naší spádové oblasti přijali hypotézu, že na základě navržené transformace systému služeb posilujících preventivní činnosti lze snížit počty dětí umísťované soudem do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy cca o 20%. .... celý text

 • Ekonomický benefit

Lze předpokládat, že úspěšnou realizací transformačního projektu dojde k významnému snížení umísťování dětí do ústavní péče, což může ve spádové oblasti Dětského diagnostického ústavu a SVP Hradec Králové reálně přinést na základě kvalifikovaného odhadu vycházejícího z analýzy současné situace a znalosti důvodů umísťování úsporu cca 33 lůžek..... celý text

 • Sumarizace základních tezí, aktuálních výstupů a dalších úkolů projektu 

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče v rámci projektu vytvořilo funkční celek propojených služeb, kdy rozšířené spektrum smluvních preventivních programů, nabízených a koordinovaných z pozic pracovišť SVP, vytváří nabídku řešení situace ohroženým dětem v kontextu rodiny, včetně dětí akutně ohrožených odejmutím z rodiny na základě rozhodnutí soudu.  .... celý text

 • Stručná interpretace některých dat a aktuálních trendů: 

Došlo k snížení počtů dětí umístěných do DDÚ na základě rozhodnutí soudu (snížení počtu PO) a k významnému posílení realizace smluvních pobytů (jejich vysoce pozitivní hodnocení ze strany klientů a jejich zákonných zástupců). Tento trend pozitivně koreluje také s posílením spektra dostupných preventivních služeb nabízených v rámci programu SVP. .... celý text

III.    Průběžné roční hodnocení transformačního projektu z perspektivy pracovišť SVP

(hodnocení zástupce ředitele pro SVP) ...celý text

 • Využití a efektivita nových služeb

Rozšíření stávající portfolia nových služeb o skupiny celodenní péče a odpolední stacionáře přineslo stejně jako propojení skupiny dobrovolného pobytu na DDÚ s ambulancemi SVP zcela nové možnosti práce. . .... celý text

 • Nutné předpoklady pro další rozvoj služeb 

V současné době se jeví jako prospěšné konstituovat relevantní evaluační mechanismy pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých programů, jejich porovnání z hlediska efektivity a dalšího perspektivního nastavení priorit. .... celý text

IV.   Úvaha o modelu spolupráce a vymezení činnosti diagnostického ústavu a střediska výchovné péče v rámci systému prevence

Systém péče o ohrožené děti potřebuje změny, které musí odpovídat společenskému vývoji a nebudou zatíženy ideologickým dogmaty a překonanými názorovými stereotypy. .... celý text

V.    Aktuální plány v rámci koncepce a rozvoje školského zařízení

Posílit ověřené a požadované programy a současně rozšířit nabízené služby tak, aby byly dostupné klientům v rámci celé spádové sítě. .... celý text

VI.   Tabulky a grafické přílohy ...ZDE

 • Statistické vyhodnocení vybraných charakteristik dětí a jejich rodin přijatých k pobytu v DDÚ na zakládě rozhodnutí soudu a přijatých na základě smluvního vztahu s jejich zákonnými zástupci včetně sumarizace a interpretace relevantních údajů. ...ZDE

_____________________________________________________________________________

Tým zpracovatelů a realizátorů projektu:

 • PhDr. Pavel Janský, Ph.D.  - ředitel DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové
 • Mgr. Jiří Maléř - statutární zástupce ředitele, etoped 
 • Mgr. Petr Voženílek - zástupce ředitele – vedoucí pro SVP (ve funkci do 31. 12. 2011) 
 • Mgr. Karel Marek - etoped – koordináto: 
 • Bc. Ivo Filáček - vedoucí vychovatel DDÚ HK 
 • Mgr. Monika Konštacká - vedoucí oddělení dlouhodobé péče DDÚ HK