Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve výchovných zařízeních

Smyslem práce je zaměřit se v tematicky široké oblasti vztahující se k problémovým dětem především na projevy a příčiny agrese, agresivity a násilného chování, které bývají důvodem jejich umístění do speciálních školských zařízení. Těžiště spočívá v komparativním zpracování vybraných vývojových a výchovných úkolů dětí mladšího a středního školního věku ve vztahu k aktuálním charakteristikám edukačního prostředí stávajícího systému náhradní výchovné péče a v navazující analýze nevhodného sociálního chování u vybraného souboru dětí, včetně charakteristik jejich rodinného prostředí. Tato část nabízí i konkrétnější pohled na problematiku etopedické diagnostiky a na jeden z modelů poskytované výchovně terapeutické péče ve speciálním školském zařízení.

PhDr. Pavel Janský

Práce by měla poskytnout pedagogickým pracovníkům komplexnější náhled na tematiku problémových dětí a současně nabídnout i možné metody a intervenční možnosti. Současně by mohla být i podnětem k zamyšlení nad širšími souvislostmi a aspekty výchovy v celospolečenském kontextu. Příloha obsahuje zpracovaný souhrn některých konkrétních údajů o svěřencích, charakterizující strukturu a četnost sledovaných faktorů v jejich vývoji a majících vztah k pojednávanému tématu, včetně příslušných záznamových formulářů a vysvětlivek použitých zkratek.

Publikace byla na základě pozitivních odborných recenzí zařazena do edičního plánu na školní rok 2003/ 2004 nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové, kde také bude možnost jejího získání v knižní podobě. V současné době probíhají odborné recenze aktuálních výsledků projektu EEG Biofeedback, které postupně doplní tuto poblikaci v další reedici .

Publikace zajímavým způsobem propojuje teoretická východiska s praktickými poznatky a zkušenostmi, získanými výchovou "problémových dětí" v dětském diagnostickém ústavu. Je přínosná nejen pro studenty etopedie, ale i pro další pracovníky, kteří se profesně zabývají výchovou nebo preventivními aktivitami v oblasti sociální patologie dětí a mládeže.

klíčová slova

Pokud máte zájem o tuto publikaci, odkazujeme Vás na nakladatelství Gaudeamus University Hradec Králové http://www.uhk.cz/uhk/gaudeamus - hledejte pod položkou č. 360