Návštěvní řád

pravidla pro návštěvy našich dětí

Dokument možné otevřít a stáhnout ve formátu *.pdf 

_____________________________________________________

Návštěvy dětí 

 

1. Návštěvy dětí umístěných v DDÚ  Hradec Králové jsou realizovány v souladu s § 20, písmene n, o a § 23, písmene e, n zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a Vnitřního řádu DDÚ Hradec Králové, kap. 5.1..

2. Návštěvy jsou umožněny osobám odpovědným za výchovu, osobám blízkým (další příbuzní, sourozenci) a ostatním osobám* (známí, přátelé…).

3. Stanovený den pro návštěvy je neděle v době od 09.00 do 11.45 hodin. V tuto dobu poskytne na požádání zákonných zástupců, nebo osob blízkých, příslušný pedagogický pracovník základní informace o chování dítěte v zařízení. 

4. První návštěva dítěte probíhá vždy v určeném prostoru školského zařízení pod dohledem příslušného pedagogického pracovníka. Pokud při setkání nedojde k problémům ve vzájemném vztahu osob odpovědných za výchovu a dítěte, narušujícím jeho vývoj a zvolený výchovně terapeutický program, ani nedojde k porušování pravidel návštěvního řádu a současně neexistují (nejsou známy) jiné závažné okolnosti, vytvářející významné riziko ohrožení dítěte, nebo jeho výchovného selhání a nezvládnutí v prostředí mimo dohled pedagogických pracovníků, mohou další návštěvy těchto osob v rámci vymezeného času probíhat mimo prostor školského zařízení.     

5. Za organizaci návštěv, dodržování návštěvního řádu a zajištění bezpečnosti dětí v prostoru školského zařízení odpovídá příslušný pedagogický pracovník, vykonávající v době návštěv funkci hlavní služby. 

6. Návštěvy dětí mimo vnitřním řádem stanovený den a čas lze uskutečnit po vzájemné dohodě. Tyto návštěvy jsou sjednávány prostřednictvím sociálního pracovníka školského zařízení. Pokud osoby odpovědné za výchovu požadují uskutečnit návštěvu dítěte v neděli v době mimo stanovené návštěvní hodiny, případně návštěvu chtějí realizovat v průběhu celého návštěvního dne mimo prostor školského zařízení, musí příslušnou žádost sdělit (telefonicky, písemně, osobně) sociálnímu pracovníkovi školského zařízení nejpozději do 12 hodin v poslední pracovní den předcházející příslušnému návštěvnímu dnu (tj. v pátek do 12 hod.). Odpověď jim bude opět prostřednictvím daného sociálního pracovníka poskytnuta nejpozději do 16 hodin v poslední pracovní den předcházející požadovanému termínu návštěvy.  

7. Z organizačních důvodů a prostorových možností organizace mohou dítě navštívit současně nejvýše 4 osoby. Při vyšším počtu návštěvníků se přihlíží k vazbám k dítěti a potřebám dítěte, popřípadě lze přistoupit k vystřídání návštěvníků. Pro snazší organizaci návštěv doporučujeme všem osobám, které plánují uskutečnit návštěvu, nahlásit dopředu termín, jméno a vztah k dítěti.  

8. Každá návštěva (starší 15 let) je při vstupu do DDÚ povinna předložit k prokázání totožnosti občanský průkaz nebo pas.

9. Návštěva bude odmítnuta nebo ukončena, pokud se nevhodně chová, ohrožuje výchovu dítěte a nedodržuje pravidla návštěvního řádu školského zařízení (výrazné projevy požití alkoholu či jiné drogy, agresivní, hlučné nebo ohrožující chování, včetně předávání dítěti ohrožujících předmětů). Důvodem může být i špatný hygienický stav návštěvy. V těchto případech rozhoduje na místě službu konající pracovník.

 

10. Návštěvám je  prostoru DDÚ zakázáno kouření, konzumace alkoholu a poškozování věcí.

11. Pro předávání potravin, peněz a dalších předmětů platí následující pravidla:

a) Dětem je z hygienických, zdravotních a bezpečnostních důvodů zakázáno předávat: alkoholické nápoje, cigarety, drogy, předměty ohrožující bezpečnost a výchovu dětí a nevhodné potraviny (masné výrobky - salámy, řízky, kuřata atd.; mléčné výrobky; potraviny obsahující majonézu a vejce; zákusky, atd. )

b) Z důvodů zamezení zneužití a ztrát je nutno peníze a cenné věci předávat se souhlasem službu konajícího pracovníka (cenné věci jsou dle Vnitřního řádu předávány do úschovy organizace).

*)Přijímat návštěvy osob jiných než jsou osoby odpovědné za výchovu a osoby blízké lze pouze s vědomím a souhlasem pověřeného pedagogického pracovníka, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených Vnitřním řádem DDÚ.

Návštěvy pracoviště zákonnými zástupci dětí 

Zákonní zástupci mají možnost získat více informací o dítěti a jeho pobytu v zařízení i o pracovišti samotném prostřednictvím předem sjednané návštěvy pracoviště. Tyto návštěvy s nimi sjednává sociální pracovník. Sociální pracovník na základě charakteru**) požadovaných informací a možností zúčastněných stran domluví konkrétní termín návštěvy žadatele s příslušnými odpovědnými pracovníky zařízení

**) např.  informace o průběhu a předložení návrhů k již zahájených správních řízení, předložení návrhu, stížnosti nebo žádosti, vyžádání pomoci dotýkající se problematiky svěřeného dítěte  prostřednictvím odborné konzultace či poradenství, seznámení se Vnitřním řádem a dalšími dokumenty atd.)