Základní informace

pro rodiče a zákonné zástupce

Základní informace o našem zařízení a podmínkách a průběhu pobytu dětí, které jsou umístěny na základě soudního rozhodnutí.

Informace 

o průběhu a podmínkách pobytu dětí v DDÚ Hradec Králové 

Vážení rodiče, 

jste v situaci, kdy se rozhoduje nebo je již rozhodnuto o nástupu Vašeho dítě na diagnostický pobyt do Dětského diagnostického ústavu Hradec Králové. Dovolujeme si Vám podat potřebné informace o našem zařízení, o průběhu a podmínkách pobytu dětí v zařízení. 

Dětský diagnostický ústav (dále jen DDÚ) je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Děti jsou k nám umístěny na zpravidla základě rozsudku soudu o nařízení ústavní výchovy nebo usnesení soudu o předběžném opatření, umístění může být i realizováno na základě Vaší žádosti a následně uzavřené smlouvy o tzv. „dobrovolném“ pobytu. 

Naše zařízení poskytuje péči dětem od 3 let do ukončení povinné školní docházky, a je pro dívky i chlapce. Součástí našeho zařízení je také škola, kterou děti navštěvují. 

Děti umístěné na základě soudního rozhodnutí jsou po dobu pobytu v DDÚ v plném přímém zaopatření. To znamená, že je jim poskytováno stravování, ubytování, ošacení, kapesné, učební potřeby a pomůcky. Také je jim hrazena zdravotní péče předepsaná naším smluvním lékařem. 

Děti přicházející na pobyt do našeho zařízení mají také možnost používat vlastní oděv a obuv. V případě, že budete chtít tuto možnost využít, můžete své dítě vybavit oděvem a obuví odpovídající kulturně společenským zvyklostem, zdravotně hygienickým požadavkům. Je potřebné mít na zřeteli, že toto vybavení bude sloužit nejen ke sportovním a pracovním činnostem, ale musí být i vhodné do školy, na vycházky či pro návštěvy kulturních akcí. V případě, že vlastní ošacení nebude úplné či bude nevyhovující, dítěti bude doplněno ze z prostředků diagnostického ústavu. Je zřejmé, že takto nabídnutá možnost musí podléhat určitému systému pravidel a dohod, které by zajišťovaly řádné užívání vlastního vybavení z hlediska výchovných, hygienických a bezpečnostních požadavků. Tato pravidla jsou zveřejněna na těchto našich webových stránkách (http://www.ddu-hk.cz/prectete-si/informace-pro-rodice).

Z opodstatněných důvodů děti na pobytu v DDÚ u sebe nesmí mít nebezpečné a cenné předměty a předměty ohrožující výchovu (ostré věci, cenné šperky, větší částku peněz atd.). Proto je zbytečné, aby tyto předměty měly děti při nástupu na pobyt s sebou. Děti mohou nosit některé doplňky (náušnice, náramkové hodinky), které jsou zdravotně nezávadné a nejsou nebezpečné při vykonávaných činnostech. O vhodnosti a užívání těchto doplňků rozhoduje příslušný kompetentní pracovník zařízení. 

Jako zákonní zástupci můžete v záležitosti Vašich dětí kontaktovat sociální pracovnici telefonicky na číslech: 495 211 809 (8:00 – 15:00), 495 211 821, 737 819 317 (od 8:00 do 21:00), a elektronickou poštou na adrese: 

social@ddu-hk.cz nebo ddu@ddu-hk.cz.

Po dobu pobytu dětí u nás Vám je umožňován kontakt s dětmi. 

Dětem můžete telefonovat každý večer od 20.00 hod. do 21.00 hod.: dívky 733 328 995, chlapci 778 702 093 nebo 736 681 377 (5. skupina). 

Po nezbytné adaptační době, zpravidla po 14 dnech, mohou děti ke kontaktu s Vámi i osobami blízkými využívat v době osobního volna vlastních mobilních telefonů. Váš souhlas je nutný i pro využívání sociálních sítí dětmi. Tyto činnost řídí stanovenými pravidly, dostupnými na našich webových stránkách (http://www.ddu-hk.cz/prectete-si/informace-pro-rodice), nebo získanými na základě osobní konzultace.

Informace týkající se chování dítěte Vám sdělí odpovědný pracovník při Vašich nedělních návštěvách, další informace (školní výsledky, výsledky psychologického vyšetření, zdravotní stav aj.) Vám sdělí odborní pracovníci na předem domluvené schůzce. Na požádání Vám tuto schůzku dohodne sociální pracovnice. 

Návštěvy rodičů a dalších rodinných příslušníků probíhají každou neděli od 9:00 do 11:45 (popis cesty k našemu zařízení a pravidla pro návštěvy jsou uvedeny níže). 

Vaše první návštěva dítěte v našem zařízení se uskuteční vždy v určených prostorách našeho zařízení. Za podmínek stanovených Vnitřním řádem DDÚ lze druhé a další návštěvy využít ke společné vycházce s dítětem mimo budovu DDÚ. Standardní čas ukončení této vycházky je 11.45. V případě, že budete mít zájem s dítětem strávit delší dobu, případně celý den mimo budovu DDÚ, je potřeba tuto žádost předat sociální pracovnici (písemně, telefonicky či elektronickou poštou) nejpozději do 12.00 hodin posledního pracovního dne daného týdne. Sociální pracovnice Vám sdělí, nejpozději do 16.00 tohoto posledního pracovního dne, zda tato společná déletrvající vycházka může být uskutečněna.  Návštěvy mimo stanovený termín jsou možné po předcházející dohodě se sociální pracovnicí DDÚ. 

V době víkendového volna, státních svátků a školních prázdnin je možné na základě Vaší žádosti schválené příslušným pracovníkem OSPOD a po naší vzájemné dohodě povolit pobyt Vašeho dítěte doma (tj. mimo zařízení). 

Pro posouzení a vyřízení Vaší žádosti o pobyt mimo zařízení je potřebné nám tuto žádost doručit minimálně 1 týden před plánovaným odjezdem dítěte.

Před odjezdem na tyto pobyty Vám pracovník zařízení sdělí výchovné doporučení a další pokyny pro pobyt. Po návratu od Vás budeme požadovat informace o chování dítěte během doby, kdy bylo ve Vaší péči. 

V průběhu diagnostického pobytu jsou děti pod přímým dohledem učitelů a vychovatelů. V mimoškolní době se účastní různých výchovných, zájmových, společenských a sportovních aktivit. Děti mají v zařízení svá práva i povinnosti, se kterými jsou seznámeny při nástupu na pobyt. 

Po nezbytné adaptační době, zpravidla po 14 dnech od nástupu do zařízení mohou děti využívat možnost samostatné vycházky. Pravidla pro udělení vycházky jsou uvedeny ve Vnitřním řádu DDÚ, včetně pravidla o udělení souhlasu s vycházkou pedagogickým pracovníkem.

Za poskytovanou péči dětem jsou zákonní zástupci povinni hradit příspěvek. Krátce po zahájení pobytu bude s Vámi, jako zákonnými zástupci, zahájeno správní řízení ve věci určení výše poskytovaného příspěvku na úhradu péče. 

Svoje další případné žádosti, dotazy a připomínky směřujte příslušným pracovníkům organizace prostřednictvím sociální pracovnice našeho školského zařízení.

Na webových stránkách www.ddu-hk.cz získáte další informace o našem zařízení, zejména základní dokumenty Vnitřní řád a Výroční zpráva školského zařízení.

Vnitřní řád je Vám k dispozici k nahlédnutí i v písemné formě, a to na požádání během Vaší návštěvy v zařízení.

 

Závěrem Vás prosím o vstřícnost a spolupráci při společném řešení záležitostí Vašeho dítěte. 

Informace o pravidlech vlastního ošacení

Informační bulletin se základními údaji a kontakty ZDE

Ohlasy a komentáře na naši práci ZDE

Informace pro smluvní pobyty ZDE

________________________________________________________________________________________________________

Popis cesty do našeho zařízeni:

Autobusem: 

Z autobusového terminálu pojedete autobusy MHD č. 10 (směr ČKD - Plotiště) nebo 15 (směr Předměřice, popř. Lochenice). Vystoupíte na zastávce Plotiště - Kostel. Diagnostický ústav se nachází v objektu bývalého hotelu Flora.

Autem: 

Nacházíme se v městské části Plotiště, která je na okraji Hradce Králové na výjezdu z města směr Jaroměř, Náchod.

Návštěvní řád DDÚ: 

Návštěvy dětí umístěných v DDÚ  Hradec Králové jsou realizovány v souladu s § 20, písmene n, o a § 23, písmene e, n zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

Celé znění Návštěvního řádu ZDE