Základní informace

pro rodiče a zákonné zástupce

Základní informace o našem zařízení a podmínkách a průběhu pobytu dětí, které jsou umístěny na základě soudního rozhodnutí.

Informace o průběhu a podmínkách pobytu dětí v DDÚ Hradec Králové 

Vážení rodiče, 

jste v situaci, kdy se rozhoduje nebo je již rozhodnuto o nástupu Vašeho dítěte na diagnostický pobyt do Dětského diagnostického ústavu Hradec Králové. Dovolujeme si Vám podat potřebné informace o našem zařízení, o průběhu a podmínkách pobytu dětí v zařízení. 

Dětský diagnostický ústav (dále jen DDÚ) je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Děti jsou k nám umístěny na zpravidla základě rozsudku soudu o nařízení ústavní výchovy nebo usnesení soudu o předběžném opatření, umístění může být i realizováno na základě Vaší žádosti a následně uzavřené smlouvy o snluvním pobytu, který pak může proběhnout na pobytových pracovištích Střediska výchovné péče Návrat v Hradci Králové a Pyramida v Rybitví u Pardubic (k tomu informace ZDE

Naše zařízení poskytuje péči dětem od 3 let do ukončení povinné školní docházky, a je pro dívky i chlapce. Součástí našeho zařízení je také škola, kterou děti navštěvují. 

Děti umístěné na základě soudního rozhodnutí jsou po dobu pobytu v DDÚ v plném přímém zaopatření. To znamená, že je jim poskytováno stravování, ubytování, ošacení, kapesné, učební potřeby a pomůcky. Také je jim hrazena zdravotní péče předepsaná naším smluvním lékařem. 

Děti přicházející na pobyt do našeho zařízení mají možnost využívat vlastní oděv a obuv. V případě, že o to budete mít zájem, můžete své dítě vybavit oděvem a obuví, které by mělo odpovídat daným kulturně společenským zvyklostem a mělo by být zdravotně a hygienicky nezávadné. Při volbě oděvu a obuvi je potřebné brát v úvahu, že toto vybavení bude sloužit především ke sportovním a pracovním činnostem a bylo vhodné do školy, na procházky či návštěvy kulturních akcí. V případě, že vlastní ošacení nebude úplné či bude nevyhovující, dítěti bude doplněno ze skladu zařízení. Je nutné počítat s tím, že Vámi předané ošacení bude muset být označeno a používáním se opotřebuje i poničí. 

Doporučený přehled vlastního oblečení a pravidla spojené s používáním je zveřejněn na našich webových stránkách. Praní a čištění oděvu a obuvi zajišťuje naše zařízení. 

Za poskytovanou péči dětem jsou zákonní zástupci povinni hradit příspěvek. Krátce po zahájení pobytu bude s Vámi, jako zákonnými zástupci, zahájeno správní řízení ve věci určení výše poskytovaného příspěvku na úhradu péče. 

Z opodstatněných důvodů děti na pobytu v DDÚ u sebe nesmí mít nebezpečné a cenné předměty a předměty ohrožující výchovu (ostré věci, zbraně, šperky, větší částku peněz atd.). Proto je zbytečné, aby tyto předměty měly děti při nástupu na pobyt sebou. Děti mohou nosit některé doplňky (náušnice, náramkové hodinky), které jsou zdravotně nezávadné a nejsou nebezpečné při vykonávaných činnostech. O vhodnosti těchto doplňků rozhoduje kompetentní pracovník zařízení.

Jako zákonní zástupci můžete v záležitosti Vašich dětí kontaktovat sociální pracovnici telefonicky na číslech:

495 211 809 (7:00 – 15:00), 

495 211 821, 737 819 317 (od 8:00 do 21:00),

a elektronickou poštou na adrese: social@ddu-hk.cz nebo ddu@ddu-hk.cz.

Po celou dobu pobytu dětí u nás Vám je umožňován kontakt s dětmi. 

Dětem můžete telefonovat každý večer od 20.00 hod. do 21.00 hod. na tato telefonní čísla 778 702 093, 733 328 995, 736 681 377 a 778 406 467

V době od 18.30 do 19.30 můžete volat dětem na tato uvedená telefonní čísla v závislosti na zařazení dítěte do výchovné skupiny (informaci, do které skupiny je Vaše dítě začleněné Vám sdělí sociální pracovnice).

1. skupina 778 702 093

2. skupina 733 328 995

3. skupina 736 681 377

4. skupina 778 406 467

Po nástupu mohou děti ke kontaktu s Vámi i osobními blízkými využívat vlastní mobilní telefony, a to dle stanovených pravidel pro užívání mobilních telefonů a pro užívání sociálních sítí se řídíme pravidly pro sociální sítě. Upozorňujeme, že v případě vlastních mobilních telefonů je nutné mít na zřeteli povinnost vyplývající z ČSN 331610/2009, kdy spotřebiče napájené elektrickým proudem podléhají povinné kontrole a revizi a mobily bez příslušné revize jsou v podmínách školského zařízení bezpečnostním rizikem (bližší viz Pravidla pro užívání vlastních mobilních telefonů dětmi - viz výše).

Základní informace týkající se chování dítěte Vám sdělí odpovědný pracovník při Vašich nedělních návštěvách, další informace (školní výsledky, výsledky psychologického vyšetření, zdravotní stav aj.) Vám sdělí odborní pracovníci na předem domluvené schůzce. Na požádání Vám tuto schůzku dohodne sociální pracovnice. 

Návštěvy rodičů a dalších rodinných příslušníků probíhají každou neděli od 9.00 do 11.45 (popis cesty k našemu zařízení a pravidla pro návštěvy jsou uvedeny níže). 

Při Vaší první návštěvě dítěte v našem zařízení se tato vždy uskuteční na návštěvní místnosti. Za podmínek stanovených Vnitřním řádem DDÚ lze druhé a další návštěvy využít ke společné vycházce s dítětem mimo budovu DDÚ. Dítě našim pracovníkům předáte do 11. 45. V případě, že budete mít zájem v rámci návštěvy s dítětem strávit celý den mimo budovu DDÚ, je potřeba svoji žádost předat sociální pracovnici (písemně, telefonicky či elektronickou poštou) nejpozději do 12. 00 hodin posledního pracovního dne (zpravidla pátek). Sociální pracovnice Vám sdělí, nejpozději do 15:00 posledního pracovního dne, zda tato společná celodenní vycházka může být uskutečněná.  Návštěvy mimo stanovený termín jsou možné po předcházející dohodě se sociální pracovnicí DDÚ. 

V době víkendů, státních svátků a školních prázdnin je možné na základě Vaší schválené žádosti příslušným pracovníkem OSPOD a po naší vzájemné dohodě povolit pobyt Vašeho dítěte doma. 

Pro posouzení a vyřízení Vaší žádosti o pobyt mimo zařízení je potřebné tuto žádost nám doručit alespoň týden před plánovaným odjezdem dítěte. Před odjezdem na tyto pobyty Vám pracovník zařízení sdělí výchovné doporučení a další pokyny pro pobyt. Po návratu od Vás budeme požadovat informace o chování dítěte během doby, kdy bylo ve Vaší péči. 

V průběhu diagnostického pobytu jsou děti pod přímým dohledem učitelů a vychovatelů. V mimoškolní době se účastní různých výchovných, zájmových, společenských a sportovních aktivit. Děti mají v zařízení svá práva i povinnosti, se kterými jsou seznámeny při nástupu na pobyt. 

V krátké době po nástupu do zařízení mohou děti chodit na samostatné vycházky. Podmínky udělení vycházky jsou uvedeny ve Vnitřním řádu DDÚ. Na vycházku mohou odejít vždy se souhlasem pedagogického pracovníka.

Po dobu pobytu naleží dítěti kapesné, které je vypláceno k 1. dni daného měsíce. Jeho výše je závislá na věku a chování dítěte. Konkrétní informace jsou uvedeny ve Vnitřním řádu DDÚ.

Pobyt v našem zařízení trvá zpravidla 8 týdnů. Po tomto termínu, s přihlédnutím k výsledkům odborného vyšetření, ke stavu projednávané věci u soudu a dalším okolnostem, se děti umísťují do následného zařízení. 

Svoje další případné žádosti, dotazy a připomínky směřujte příslušným pracovníkům organizace prostřednictvím sociální pracovnice našeho školského zařízení.

Na webových stránkách www.ddu-hk.cz získáte další informace o našem zařízení, zejména základní dokumenty Vnitřní řád a Výroční zpráva školského zařízení.

Vnitřní řád je Vám k dispozici k nahlédnutí i v písemné formě, a to na požádání během Vaší návštěvy v zařízení.

 

Závěrem Vás prosím o vstřícnost a spolupráci při společném řešení záležitostí Vašeho dítěte. 

PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 

ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny, Hradec Králové, Říčařova 277 

 

Informace o pravidlech vlastního ošacení

Ohlasy a komentáře na naši práci ZDE

Informace pro smluvní pobyty ZDE

________________________________________________________________________________________________________

Popis cesty do našeho zařízeni:

Autobusem: 

Z autobusového terminálu pojedete autobusy MHD č. 10 (směr ČKD - Plotiště) nebo 15 (směr Předměřice, popř. Lochenice). Vystoupíte na zastávce Plotiště - Kostel. Diagnostický ústav se nachází v objektu bývalého hotelu Flora.

Autem: 

Nacházíme se v městské části Plotiště, která je na okraji Hradce Králové na výjezdu z města směr Jaroměř, Náchod.

Návštěvní řád DDÚ: 

Návštěvy dětí umístěných v DDÚ  Hradec Králové jsou realizovány v souladu s § 20, písmene n, o a § 23, písmene e, n zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

Celé znění Návštěvního řádu ZDE