Údaje o vyšetřovaném souboru

     A) Kriteria výběru

     1) Diagnostické znaky poruchy
      Vybraný soubor probandů musí splňovat behaviorálně posouzené znaky hyperaktivity nebo impulzivity dle současných platných klasifikačních systémů MKN,DSM/.
      MKN : Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci F 90.1. Hyperkinetická porucha chování Jsou splněna kriteria jak pro hyperkinetickou poruchou F90.-, tak i pro poruchu chování F91.-,odpovídá častým charakteristikám dětí, umísťovaných do speciálních výchovných zařízení)
      DSM: Jsou zde zahrnuty diagnostické znaky hyperaktivity a impulzivity. Uvedené diagnostické znaky jsou nutným předpokladem pro zařazení probandů do vybraného souboru, ale mohou zahrnovat i další symptomy poruch okruhu LMD.

    2) Intelekt
      V souladu s vymezením pojmu LMD ( Oxford 1962) se do vybraného souboru zařadí pouze děti téměř průměrné, průměrné nebo nadprůměrné obecné inteligence.

    3) Věk
      9 - 12 let / Osobnostní disharmonie na bázi ADHD se symptomy sníženého sociálního přizpůsobení a rozvoje poruchy chování je již zřetelně vyjádřena, ale ještě není zatížena emociální labilitou a adaptačními potížemi puberty. (od 2. třídy ZŠ a 3. třídy ZVŠ jsou děti schopné zvládnout nároky uvedené diagnostické metodiky )

     4) Osobnost
      Kognitivní i motivačně volní komponenty osobnosti probanda musí umožňovat potřebnou úroveň aplikace metody EBFT.

    5) Exkludující kriteria
      Přítomnost závažnějších neurologických nebo organických poruch, včetně somatických onemocnění. Porucha intelektu (IQ pod 70)

     B) Charakteristika souboru
      1) Experimentální i kontrolní skupina bude homogenní dle vybraných kriterií, tj. diagnostické znaky poruchy, intelekt, věk, pohlaví a uvedené exkludující charakteristiky.

      2) Velikost experimentální i kontrolní skupiny bude nejméně 30 dětí (tj.celkový soubor bude obsahovat alespoň 60 probandů ).