Metodologická východiska

U vybraného kompletního souboru 60-ti probandů bude provedeno vstupní EEG vyšetření, dále vyšetření neurologické, psychologické a speciálně pedagogick, škálové vyhodnocení vybraných projevů chování, včetně etopedické diagnostiky.

Následně bude sestaven kasuistický přehled, obsahující rodinnou i osobní anamnézu. Celému souboru bude poskytnuta srovnatelná standardní výchovně léčebná a režimová péče po celou dobu ověřování metody. Z celkového souboru probandů bude náhodným výběrem vyčleněna experimentální skupina, která se nadstandardně podrobí tréninku metodou EEG-biofeedback (EBFT) v rozsahu 60-ti tréninkových jednotek ( cca 60-ti hodin ), s intenzitou tří tréninkových jednotek týdně.

Po ukončení sledovaného období budou u kompletního souboru provedena výstupní vyšetření v původním rozsahu ( kromě neurologického vyšetření ). Součástí vyhodnocovaných údajů bude popis, analýza a statistické zpracování vstupního i výstupního EEG.

Vyšetřující osoby ( psycholog, speciální pedagogové ) budou nezávislé na prováděné terapii metodou EBFT. Opakovaná vyšetření budou provádět stejné osoby. Všechna vstupní vyšetření budou provedena během úvodní 14-ti denní adaptační doby pobytu dítěte.

Vstupní i výstupní psychologická vyšetření experimentální i kontrolní skupiny provede psycholog DDÚ a SVP HK.

Vstupní i výstupní etopedickou diagnózu provede u každé skupiny příslušný etoped, neboť k její realizaci je nutnou podmínkou důkladná znalost dětí ve vztahu k časové dimenzi a sledovaným aktivitám.

Škálové posouzení vybraných projevů chování dětí provedou nezávisle na sobě v obou skupinách při vstupu i výstupu příslušní učitelé, skupinoví vychovatelé ( tj. vždy muž a žena ) a etoped.

Časový odstup mezi vstupním a výstupním psychologickým vyšetřením ( test PDW ) bude 1 rok ( vyloučení vlivu učení a paměti při retestu ).