Vnitřní řád

Vnitřní řád DDU

Vnitřní řád je vydán v souladu s § 34 ods. (1) písm. a) zákona č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Vnitřní řád upravuje organizaci a činnost Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny, Hradec Králové, Říčařova 277. Každé odloučené pracoviště střediska výchovné péče má zpracovaný vlastní vnitřní řád upravující organizaci a činnost tohoto pracoviště dle místních podmínek, který z vnitřního řádu dětského diagnostického ústavu vychází.

Vnitřní řád DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové - formát *.pdf 

_____________________________________________________________________

Obsah Vnitřního řádu:

1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ

     1.1. OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI DDÚ

     1.2. ZÁKLADNÍ ÚKOLY DDÚ HK:

     1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

          1.3.1.  SYSTÉM ŘÍZENÍ DDÚ HK

          1.3.2. SYSTÉM ŘÍZENÍ SVP

      1.4. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ

      1.5. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S OSOBAMI ODPOVĚDNÝMI ZA VÝCHOVU

2. PRAVIDLA PRO PŘÍJEM, UMÍSTĚNÍ ČI PROPUŠTĚNÍ DÍTĚTE

      2.1.  PŘÍJEM DÍTĚTE

         2.1.1.  Převzetí, vstupní pohovor, materiální zabezpečení, zdravotní vyšetření a začlenění do kolektivu

         2.1.2. Vstupní pohovor s dítětem (první část)

         2.1.3. Materiální zabezpečení dítěte (vybavení ošacením, obuví, školní taškou)

         2.1.4. Zdravotní vyšetření

         2.1.5. Vstupní pohovor s dítětem (druhá část)

         2.1.6. Zařazení a začlenění dítěte do výchovné skupiny, do školy

      2.2.  SOUHRNNÁ INFORMACE O NOVÉM DÍTĚTI 11

      2.3. UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE

         2.3.1.   Rozhodnutí o umístění do následného zařízení

         2.3.2 Předání dítěte do dalšího zařízení

         2.3.3. Propuštění dítěte v případě zrušení ústavní výchovy nebo ukončení preventivního pobytu na základě žádosti zákonných zástupců

3. ORGANIZACE ODBORNÝCH A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ

      3.1. ODBORNÉ ČINNOSTI VE VZTAHU K ZÁKLADNÍM ČASOVÝM FÁZÍM POBYTU DÍTĚTE

      3.2.  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O DÍTĚTI (STRUKTURA

      3.3 ORGANIZACE VÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ

      3.4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

      3.5. ORGANIZACE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

      3.6. SYSTÉM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, OCHRANY PŘED NÁSILÍM, ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ A ZÁSADY KRIZOVÉ INTERVENCE

4. ORGANIZACE PÉČE O DĚTI

     4.1. UBYTOVÁNÍ DĚTÍ

     4.2. OŠACENÍ

     4.3. STRAVOVÁNÍ

     4.4. NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI

     4.5. KAPESNÉ A OSOBNÍ DARY

     4.6. UČEBNÍ POTŘEBY A POMŮCKY

     4.7. PROSTŘEDKY A POMŮCKY PRO KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A JINOU ZÁJMOVOU ČINNOST

     4.8. HYGIENICKÉ POTŘEBY

     4.9. POSTUP V PŘÍPADĚ ÚTĚKU DÍTĚTE ZE ZAŘÍZENÍ

5. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

     5.1. DĚTI V  DDÚ MAJÍ TYTO PRÁVA:

     5.2. POVINNOSTI DĚTÍ

     5.3. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTI S ULOŽENOU OCHRANNOU VÝCHOVOU

6. HODNOCENÍ DĚTÍ

7. OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ

8. POBYT DĚTÍ MIMO ZAŘÍZENÍ

9. SAMOSTATNÉ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

10. PRAVIDLA DĚTSKÉ SPOLUSPRÁVY

11.  ORGANIZACE DNE

12. PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU DĚTÍ V DDÚ

13. PRAVIDLA PRO UMÍSTĚNÍ A POBYT DÍTĚTE V ODDĚLENÉ MÍSTNOSTI

14. PRAVIDLA ZÁCHYTNÉHO PRACOVIŠTĚ DDÚ V HRADCI KRÁLOVÉ

15. ÚHRADA NÁKLADŮ NA PÉČI O DĚTI V ZAŘÍZENÍ

16. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ