Standardy kvality poskytování služeb

Standardy kvality poskytovaných služeb postihují celou oblast služeb, které naše zařízení nabízí či bude poskytovat. Je tu vymezen rámec, který by měl zajišťovat úroveň a kvalitu naší práce s klienty včetně propojenosti na dílčí závazné předpisy, normy a zákony.

K nahlédnutí jsou Standardy kvality poskytování služeb

Standardy kvality poskytování služeb formátu *.pdf 

___________________________________________________________________________

Obsah Standardů kvality poskytovaných služeb

I. Vymezení a chápání pojmu standardy kvality

II. Standardy ve vztahu k činnosti organizace a pracovním výkonům

1. Vymezení činnosti, cíle, zásady a základní principy, informovanost o poskytovaných službách a jejich dostupnost

    1.1. Cíle, úkoly a principy organizace

    1.2. Informovanost o poskytovaných službách a jejich dostupnost

       1.2.1..  Jednání se zájemcem o službu

       1.2.2. Smlouva o poskytování služby

       1.2.3. Individuální plánování průběhu služby

       1.2.4. Dokumentace o poskytování služby

       1.2.5.  Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje

       1.2.6.  Personální a organizační zajištění služby

       1.2.7.  Místní a časová dostupnost poskytované služby

                   Časová dostupnost:

                   Místní dostupnost:

      1.2.8.  Informovanost o poskytované službě

      1.2.9.  Zvyšování kvality služby

                  Hodnocení poskytovaných služeb

                  Stížnosti a připomínky jako podněty pro zlepšení poskytovaných služeb

2. Standardy řízení, správy, kontroly a hodnocení činnosti

    2.1. Systém standardů řízení:

       2.1.1. systém organizace a řízení:

       2.1.2. popis práce a výkonu funkcí

       2.1.3. Pracovní řád

    2.2. Systém standardů správy

        2.2.1. Systém správy majetku a hmotné odpovědnosti

        2.2.2.  Systém inventarizace

        2.2.3.  Systém správy údajů a informací

        2.2.4.  Pravidelné vyhodnocování rizik a přijetí opatření k jejich eliminaci 1x ročně

    2.3. Systém standardů kontroly a hodnocení činnosti

       2.3.1. Systém kontrol

                  Vnější kontrola:

                  Vnitřní kontrola:

       2.3.2.  Výroční zpráva o činnosti školy

       2.3.3. Vlastní hodnocení školy

3. Standardy ve vztahu k  činnostem s dětmi

    3.1. standardy procesu rozhodování a přijímání dětí

        3.1.1. Pravidla pracovních postupů poskytovaných služeb:

                 Pravidla pro jednání o poskytnutí služby

                 Odmítnout či odložit přijetí dítěte k pobytu lze z těchto důvodů:

        3.1.2. Pravidla o zahájení poskytování služby

                   Příjem dítěte

                   Informování zájemců o poskytování služby, o možnostech a podmínkách poskytovaní služby

    3.2. standardy výkonu péče o děti

         3.2.1. Pravidla o individuálním plánování průběhu služby

         3.2.2. Výchovná koncepce organizace

                    Základní principy výchovné koncepce

                    Standardní individuální program pomoci

                    Individuální výchovně terapeutický program pomoci

                    Školní vzdělávací program

                    Systém mimoškolních činností

                    Hodnocení dětí

                    Opatření ve výchově

    3.3. standardy ve vztahu k procesu ukončování péče a pobytu dětí v organizaci

         3.3.1. Pravidla o ukončení poskytování služeb

    3.4. standardy poskytované následné péče a služeb dětem

        3.4.1. Pravidla pro poskytování následné péče dětem po odchodu z DDÚ

        3.4.2. Pravidla pro poskytování služeb zařízením územního obvodu

4. Standardy ve vztahu k dalším  činnostem a pravidlům poskytování služeb

    4.1. standardy ve vztahu k součinnosti s jinými subjekty

        4.1.1.  Komunikace s dalšími osobami a institucemi zastupujícími zájmy dítěte:

                    Písemná žádost (OSPOD, PČR, soud):

                    Písemná žádost (kmenová škola):

                    Zákonní zástupci:

    4.2. standardy vedené dokumentace

        4.2.1. písemná dokumentace

        4.2.2. elektronická dokumentace:

        4.2.3. Matrika školy a školského zařízení

    4.3. standardy zajištění ochrany osobních a citlivých údajů

    4.4. standardy ochrany práv dětí a práv osob odpovědných za jejich výchovu

        4.4.1. Práva dětí

        4.4.2. práva zákonných zástupců

        4.4.3. plné zaopatření dětí

        4.4.4. právo na poskytování informací

        4.4.5. komunitní systém

        4.4.6. princip spolusprávy dětí

        4.4.7. právo dětí na volný pohyb mimo zařízení

        4.4.8. právo na kontakt a komunikaci s rodiči a osobami blízkými

        4.4.9. právo dětí na zajištění lékařské péče

        4.4.10. specifikace práv a povinností dětí s ochrannou výchovou

    4.5 standardy povinností dětí a povinnosti osob odpovědných za jejich výchovu

       4.5.1. povinnosti dětí

       4.5.2. povinnosti osob odpovědných za výchovu

       4.5.3. řády pracoviště

       4.5.4. finanční příspěvky osob odpovědných za výchovu

       4.5.5. režim návštěv a kontaktů dětí s dalšími osobami

    4.6. standardy personálního a organizačního zajištění

       4.6.1. systém řízení:

       4.6.2. struktura pracovníků

       4.6.3. zařazování pracovníků do platových tříd

       4.6.4. popis pracovních činností

    4.7. standardy zajištění podmínek materiálního a technického vybavení organizace

       4.7.1. hygienické normy

       4.7.2. stravovovací normy

       4.7.3. ubytování

       4.7.4. ošacení

       4.7.5. školní potřeby a pomůcky a vybavení pro mimoškolní činnost

    4.8. Standardy pro činnost v mimořádných, nouzových a kritických situacích

      4.8.1. Mimořádné situace v oblasti BOZP a PO

      4.8.2. Mimořádné a kritické situace ve vztahu k osobnosti dítěte

    4.9. Standardy pro zvyšování kvality poskytovaných služeb

III. Standardy ve vztahu k pracovníkům organizace

1. Kvalifikační standardy

2. Standardy podpory osobnostního a profesního rozvoje pracovníků

3. Standardy hodnocení a kontroly

IV. Seznam hlavních norem a zákonů

1. Zákony

2. Vyhlášky