Expresivní terapie v institucionální výchově

Naši odborní pracovníci se zapojili do projektu  expresivních terapeutických metod.

Dne 1. dubna 2010 byl zahájen projekt „Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově“. Projekt je realizován Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.1.07./1.2.00/14.0026. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavní řešitelkou projektu je Mgr. Martina Friedlová. 

     Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti se v průběhu projektu aktivně zapojí do jednotlivých expresivních terapií (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová terapie) a posílí své schopnosti sebevyjádření a sebereflexe, což by mělo vést k optimalizaci jejich duševního vývoje a napomoci jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Projektu se budou kromě klientů zařízení institucionální výchovy účastnit také pracovníci těchto zařízení, kteří absolvují kurz úvodu do psychoterapie a expresivních terapeutických metod, osvojí si nové metody a techniky práce s klienty a prohloubí tak své profesní kompetence. Expresivní terapeutické metody pak budou zavádět do praxe pod supervizí odborných garantů jednotlivých expresivních terapií.

     Bližší informace o projektu, jeho cílech, jednotlivých klíčových aktivitách i realizaci projektu naleznete na webových stránkách www.expresivniterapie.cz.